No Image Available

การศึกษาแนวทางการส่งเสริมให้บุคลากรมหาวิทยาลัยขอนแก่น มีส่วนร่วมในกิจกรรมของสภาพนักงาน กรณีศึกษาการเลือกตั้งสภาพนักงาน

 Author: นางพิสมัย พวงคำ และนางสาวรจนา หมวดศรี  Unit: งานวิจัยและพัฒนา  : 2017  Pages: 64  File Size: 867 KB