No Image Available
การศึกษาแนวทางการส่งเสริมให้บุคลากรมหาวิทยาลัยขอนแก่น มีส่วนร่วมในกิจกรรมของสภาพนักงาน กรณีศึกษาการเลือกตั้งสภาพนักงาน
Author: นางพิสมัย พวงคำ และนางสาวรจนา หมวดศรี Unit: งานวิจัยและพัฒนา Published: 2017 Pages: 64 File Size: 867 KB Download