No Image Available
การพัฒนากระบวนงานการจัดประชุมของที่ประชุมคณะกรรมการประจำสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยประยุกต์ใช้ Google Suite
Author: นางพิสมัย พวงคำ นางสาวผ่องศรี บุญสามารถ นายสุรศักดิ์ สีคังไพ นางสาาวดวงชีวัน เพชรสังคาด Unit: งานวิจัยและพัฒนา Published: 2021 Pages: 64 File Size: Download