สิทธิการลา (พนักงานมหาวิทยาลัย)

ลาป่วย (ได้รับเงิน) 60 วันทำการ

 • ลาตั้งแต่ 3 วันขึ้นไป ต้องมีใบรับรองแพทย์
 • กรณีปฏิบัติงานไม่ถึง 6 เดือน ลาได้ไม่เกิน 30 วันทำการ

ลาพักผ่อน (ได้รับเงินเดือน) 10 วันทำการ

 • ลาได้ไม่เกิน 10 วันทำการ
 • สะสมได้ไม่เกิน 20 วันทำการ
 • อายุงานมากกว่า 10 ปี สะสมได้ไม่เกิน 30 วันทำการ
 • กรณีปฏิบัติงานไม่ถึง 6 เดือน ไม่มีสิทธิลาพักผ่อน

ลาไปช่วยเหลือภรรยาที่คลอดบุตร (ได้รับเงินเดือน) 15 วันทำการ

 • ลาครั้งหนึ่งได้ไม่เกิน 15 วันทำการ

ลาอุปสมบทหรือลาประกอบพิธีฮัจย์ 120 วัน (ได้รับเงินเดือน)

 • ลาได้ไม่เกิน 120 วัน (ต้องไม่เคยลามาก่อน)
 • ต้องปฏิบัติงานมาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี
 • ต้องเสนอหรือจัดส่งใบลาต่อผู้มีอำนาจอนุญาต ก่อนวันอุปสมบท หรือ ก่อนวันเดินทางไปประกอบพิธีฮัจน์ ไม่น้อยกว่า 60 วัน

ลาไปฟื้นฟูสมรรถภาพด้านอาชีพ 1 ปี (ได้รับเงินเดือน)

 • ลาได้ไม่เกิน 12 เดือน/ครั้ง
 • ให้เสนอหรือจัดส่งใบลาต่อผู้มีอำนาจอนุญาต พร้อมแสดงหลักฐานเกี่ยวกับหลักสูตรที่ประสงค์จะลา

ลาไปศึกษา ฝึกอบรม ปฏิบัติการวิจัย หรือดูงาน

 • ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ และวิธีการที่มหาวิทยาลัยกำหนด

ลากิจ (ได้รับเงินเดือน) 45 วันทำการ

 • ไม่เกิน 45 วันทำการ / ปีงบประมาณ
 • ปีแรกปฎิบัติงาน ลาได้ 15 วันทำการ
 • กรณีลากิจส่วนตัวเพื่อเลี้ยงดูบุตรต่อเนื่องการคลอดบุต ลาได้ไม่เกิน 150 วันทำการ (ไม่ได้รับเงินเดือนและไม่ได้เลื่อนเงินเดือน)

ลาคลอดบุตร (ได้รับเงินเดือน) 90 วันทำการ

 • ลาครั้งหนึ่งได้ไม่เกิน 90 วัน โดยไม่ต้องมีใบรับรองแพทย์

ลาติดตามคู่สมรส (ไม่ได้รับเงินเดือน) 2 ปี

 • ลาได้ไม่เกิน 2 ปี (กรณีคู่สมรสไปปฏิบัติราชการ ณ ต่างประเทศ กรณีจำเป็นขยายเวลาได้อีก 2 ปี แต่ให้ไม่เกิน 4 ปี หากเกินให้ลาออกจากการปฏิบติงาน)

ลาถือศีลปฏิบัติธรรมสำหรับสุภาพสตรี 3 เดือน (ได้รับเงินเดือน)

 • สามารถใช้สิทธิลาโดยได้รับเงินเดือนเพียง 1 ครั้ง เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 1 เดือน แต่ไม่เกิน 3 เดือน
 • ต้องปฏิบัติงานมาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี
 • ให้ยื่นใบสมัครต่อสำนักปฏิบัติธรรมที่ขึ้นทะเบียนและได้รับการรับรองจากสำนักงานพุทธศาสนาแห่งชาติ
 • ต้องเสนอหรือจัดส่งใบลาต่อผู้มีอำนาจอนุญาต ล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 60 วัน

ลาไปปฏิบัติงานในองค์กรระหว่างประเทศ 1 ปี (ไม่ได้รับเงินเดือน)

 • ลาได้ไม่เกิน 1 ปี
 • เมื่อปฏิบัติงานแล้วเสร็จ ให้รายงานตัวกลับเข้าปฏิบัติงานภายใน 15 วัน
 • ให้รายงานผลเกี่ยวกับการลาไปปฏิบัติงาน ให้อธิการบดีทราบภายใน 30 วัน นับตั้งแต่วันที่กลับมาปฏิบัติงาน