No Image Available การพัฒนาระบบดิจิทัลเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพการขอใช้ห้องประชุม อาคารสิริคุณากร สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยขอนแก่น งานวิจัยและพัฒนา นายภาสพันธ์ จิโนทา นางสาวผ่องศรี บุญสามารถ นางพัชรีวรรณ ดิฐสถาพรเจริญ
No Image Available การพัฒนากระบวนงานการจัดประชุมของที่ประชุมคณะกรรมการประจำสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยประยุกต์ใช้ Google… งานวิจัยและพัฒนา นางพิสมัย พวงคำ นางสาวผ่องศรี บุญสามารถ นายสุรศักดิ์ สีคังไพ นางสาาวดวงชีวัน เพชรสังคาด
No Image Available งานวิจัยความสุขในการทำงานของบุคลากรกองบริหารงานกลาง สำนักงานอธิการบดี งานวิจัยและพัฒนา สาวกรรณิการ์ สุจิตรประเสริฐ, ผ่องศรี บุญสามารถ, พัชรีวรรณ ดิฐสถาพรเจริญ