การพัฒนากระบวนงานการจัดประชุมของที่ประชุมคณะกรรมการประจำสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยประยุกต์ใช้ Google… งานวิจัยและพัฒนา นางพิสมัย พวงคำ นางสาวผ่องศรี บุญสามารถ นายสุรศักดิ์ สีคังไพ นางสาาวดวงชีวัน เพชรสังคาด Download
งานวิจัยความสุขในการทำงานของบุคลากรกองบริหารงานกลาง สำนักงานอธิการบดี งานวิจัยและพัฒนา สาวกรรณิการ์ สุจิตรประเสริฐ, ผ่องศรี บุญสามารถ, พัชรีวรรณ ดิฐสถาพรเจริญ Download