ประชาสัมพันธ์โครงการ

ประชาสัมพันธ์โครงการ

กำหนดการโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ กองบริหารงานกลางองค์กรแห่งการเรียนรู้
ลำดับ ชื่อหัวข้อ ผู้เข้าร่วม วัน เวลา วิทยากร
1 ทักษะการใช้ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน งานบริการยานพาหนะ กุมภาพันธ์ 2566 13.00-15.30 ผู้อำนวยการกองบริหารงานกลาง
2 ทักษะการใช้ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน งานบริกากลาง/งานสารบรรณ กุมภาพันธ์ 2566 13.00-15.30 ผู้อำนวยการกองบริหารงานกลาง
3 ทักษะดิจิทัล (การใช้แอพลิเคชั่นสำหรับการนำทาง) งานบริการกลาง/ งานสารบรรณ/ งานบริการยานพาหนะ มีนาคม 2566 เวลา 13.00-15.30 น. นายภาสพันธ์ จิโนทา/ นางสาวจุฑารัตน์ คำหวาน
4 ทักษะการใช้โปรแกรม Excel ในการปฏิบัติงาน งานบริการกลาง/ งานสารบรรณ/ งานบริการยานพาหนะ มีนาคม 2566 เวลา 13.00-15.30 น. นายภาสพันธ์ จิโนทา/ นางสาวจุฑารัตน์ คำหวาน
5 ทักษะการใช้ google sheet /Data Studio งานบริการกลาง/ งานสารบรรณ/ งานบริการยานพาหนะ เมษายน 2566 เวลา 13.00-15.30 น. นายภาสพันธ์ จิโนทา/ นางสาวจุฑารัตน์ คำหวาน
6 เทคนิคการเขียนโครงการเพื่อของบประมาณ งานบริการกลาง/ งานสารบรรณ/ งานบริการยานพาหนะ พฤษภาคม 2566 เวลา 13.00-15.30 น. นางสาวกรรณิการ์ สุจิตรประเสริฐ
7 เทคนิคการเขียนคู่มือปฏิบัติงาน งานบริการกลาง/ งานสารบรรณ/ งานบริการยานพาหนะ มิถุนายน 2566 เวลา 13.00-15.30 น. นางสาววิลาวัลย์ นันทสำอางค์
8 เทคนิคการเขียนเอกสารเชิงวิเคราะห์ งานบริการกลาง/ งานสารบรรณ/ งานบริการยานพาหนะ มิถุนายน 2566 เวลา 13.00-15.30 น. นางสาววิลาวัลย์ นันทสำอางค์
9 ทักษะความสำเร็จ งานบริการกลาง/ งานสารบรรณ/ งานบริการยานพาหนะ กรกฎาคม 2566 เวลา 13.00-15.30 น. นายนักสิทธิ์ ศรีกุลชา

สรุปโครงการ