งานบริการยานพาหนะ

  • บริการยานพาหนะกลาง ทั้งภายใน และภายนอก มหาวิทยาลัยขอนแก่น ผ่านระบบจองรถออนไลน์

  • ตรวจสอบ ติดตาม และการบำรุงรักษายานพาหนะของมหาวิทยาลัย ก่อนออกให้บริการ

  • การกำกับ ติดตาม การให้บริการรถขนส่งมวลชน (KST) ตามข้อกำหนดในสัญญา

  • วิเคราะห์ วางแผนเส้นทางเดินรถ และจัดสรรรถเพื่อให้บริการในเส้นทาง

  • ประเมินความพึงพอใจผู้รับบริการ

ขั้นตอน และคู่มือการปฏิบัติงาน

betterdocs-category-grid-icon

ขั้นตอนและคู่มืองานบริการยานพาหนะ

9