งานบริการกลาง

  • บริการห้องประชุมอาคารสิริคุณากร พร้อมโสตทัศนูปกรณ์ที่ใช้ในการประชุม
  • บริการบันทึกภาพ เผยแพร่ภาพ และข้อมูลการใช้บริการห้องประชุม
  • สร้างเสริมวัฒนธรรมองค์กรและส่งเสริมสนับสนุนจรรยาบรรณของบุคลากรสำนักงานอธิการบดี
  • สนับสนุนภารกิจผู้บริหารมหาวิทยาลัย ณ กรุงเทพมหานคร
  • บริการในการเป็นผู้แทนมหาวิทยาลัยดำเนินธุรกรรมต่างๆ ณ กรุงเทพมหานคร
  • สนับสนุนกิจการสภาพนักงาน
  • ระบบสารสนเทศ ได้แก่ ระบบแจ้งซ่อมอาคารสิริคุณการ ระบบขอใช้ห้องประชุมอาคารสิริคุณากร ระบบขอใช้ห้องประชุมและระบบจองรถงานประสานงาน กรุงเทพมหานคร ระบบเบิกจ่ายวัสดุ

ขั้นตอน และคู่มือการปฏิบัติงาน

betterdocs-category-grid-icon

ขั้นตอนและคู่มืองานบริการกลาง

18