งานสารบรรณ

betterdocs-category-grid-icon

เอกสารสำคัญงานสารบรรณ

32
  • บริหารจัดการงานสารบรรณของมหาวิทยาลัย
  • รับ ส่งหนังสือเสนอผู้บริหารมหาวิทยาลัย อธิการบดี รองอธิการบดี และผู้ช่วยอธิการบดีทุกฝ่าย
  • กำหนดเลขที่หนังสือสั่งการ คำสั่ง/ประกาศของมหาวิทยาลัย
  • กำหนดเลขหนังสือส่งภายนอกมหาวิทยาลัย
  • บริหารจัดการพัสดุและไปรษณีย์ สำนักงานอธิการบดี
  • บริหารจัดการศูนย์ผลิตเอกสาร สำนักงานอธิการบดี
  • ระบบสารสนเทศ ได้แก่ KKU DMS ระบบขอผลิตเอกสาร ระบบฝากส่งพัสดุไปรษณีย์

ขั้นตอน และคู่มือการปฏิบัติงาน

betterdocs-category-grid-icon

ขั้นตอนและคู่มืองานสารบรรณ

19