งานสนับสนุนนโยบายผู้บริหาร

betterdocs-category-grid-icon

เอกสารสำคัญงานสนับสนุนนโยบายผู้บริหาร

8
  • สนับสนุนดำเนินการตามยุทธศาสตร์ของฝ่ายบริหารมหาวิทยาลัย
  • สนับสนุนภารกิจ โครงการ กิจกรรมหรืองานเชิงนโยบายของฝ่ายบริหารมหาวิทยาลัย
  • ประสานการรายงาน ติดตามผลการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ของฝ่ายบริหารมหาวิทยาลัย
  • ประสานการบริการ อำนวยความสะดวก การนัดหมาย การประชุม งานสารบรรณ การตรวจสอบกลั่นกรองเอกสาร การขออนุมัติไปราชการ การต้อนรับผู้มาติดต่อ การเงินและพัสดุ ของฝ่ายบริหารมหาวิทยาลัย

รายละเอียดลักษณะงาน และมาตรฐานการปฏิบัติงาน

Job Descriptions and Standard Operating Procedure for Executive Support Section

betterdocs-category-grid-icon

ขั้นตอนและคู่มืองานสนับสนุนนโยบาย

12