กองบริหารงานกลาง มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากมหาวิทยาลัยราชภัฏจอมบึง เมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2565 เวลา 13.00-16.30 น. โดยมีคณะต้อนรับจากมหาวิทยาลัยขอนแก่น  โดย ผศ.ดร.เด่นพงษ์ สุดภักดี รองอธิการบดีฝ่ายดิจิทัล เป็นวิทยากรในการบรรยาย การบริหารงานการของมหาวิทยาลัยขอนแก่นสู่มหาวิทยาลัยดิจิทัล และนำเสนอกฏหมาย เอกสาร ดิจิทัล และลายเซ็นดิจิทัล เพื่อมาใช้ในการปฏิบัติงานได้ ซึ่งเป็นสิ่งที่จะช่วยลดปัญหาการจัดเก็บเอกสารที่ซับซ้อน จะช่วยลดปัญหาของการตรวจสอบเอกสารและจะช่วยเพิ่มความปลอดภัยของการปฏิบัติงาน นอกจากนี้การใช้ลายเซ็นดิจิทัลยังช่วยเพิ่มความรวดเร็วและปลอดภัยของการปฏิบัติงานด้วย ซึ่งจะเป็นประโยชน์มากสำหรับมหาวิทยาลัยขอนแก่นในการปฏิบัติงาน

          ทั้งนี้ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา ผศ.ดร.นฤมล ชูเมือง และคณะศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏจอมบึง ได้มอบของที่ระลึกเป็นการแสดงความขอบคุณให้แก่ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ซึ่งจะช่วยเพิ่มความสัมพันธ์ระหว่างมหาวิทยาลัยขอนแก่น และมหาวิทยาลัยราชภัฏจอมบึงอันดี ต่อไป

 

ข่าว/ภาพ โดย ภาสพันธ์ จิโนทา