เกี่ยวกับเรา

ประวัติความเป็นมา

“กองบริหารงานกลาง”  มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ. 2518 มาตรา 7 มหาวิทยาลัยแบ่งออกเป็นสำนักงานอธิการบดีและคณะ มาตรา 8 สำนักงานอธิการบดีอาจแบ่งออกเป็นกองและแผนก โดยใช้ชื่อเดิมว่า “กองกลาง” 

และได้กำหนดบทบาทหน้าที่ครอบคลุมถึง ด้านการบริหาร ด้านวิชาการ ด้านการวางแผนพัฒนา ด้านสวัสดิการของบุคลากร ตลอดจนสวัสดิการและกิจกรรมของนักศึกษา จึงมีการแบ่งส่วนราชการของสำนักงานอธิการบดีออกเป็น 5 หน่วยงาน คือ กองกลาง กองสวัสดิการ กองบริการการศึกษา กองห้องสมุด และศูนย์เลี้ยงสัตว์ 

ต่อมาในปี พ.ศ. 2519 ตามประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง การแบ่งส่วนราชการสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยขอนแก่น ให้แบ่งส่วนราชการในสำนักงานอธิการบดี ดังนี้ กองกลาง  กองคลัง  กองการเจ้าหน้าที่  กองแผนงาน  กองบริการการศึกษา  และกองบำรุงรักษาอาคารและสถานที่  โดยกองกลาง ได้แบ่งเป็น 4 แผนก คือ แผนกรับส่ง  แผนกโต้ตอบ แผนกวิเทศสัมพันธ์ และแผนกประชาสัมพันธ์ โดยได้มีการปรับปรุงการแบ่งส่วนงานให้เหมาะสมและเป็นไปตามสภาพความเป็นจริง

ปี พ.ศ. 2521 กองกลางแบ่งเป็น 4 งาน คือ งานสารบรรณ  งานประชาสัมพันธ์  งานประชุม และหน่วยประสานงาน 

ปี พ.ศ. 2522 มีการแบ่งส่วนราชการของสำนักงานอธิการบดี เป็น 7 กอง ดังนี้ กองกลาง  กองคลัง  กองการเจ้าหน้าที่  กองแผนงาน  กองบริการการศึกษา  กองอาคารและสถานที่ และกองกิจการนักศึกษา

ต่อมาในปี พ.ศ. 2533 ก.ม. ได้พิจารณาแบ่งส่วนราชการในกองกลาง สำนักงานอธิการบดี เป็น 7 งาน ดังนี้ งานสารบรรณ  งานประชุม  งานประชาสัมพันธ์  งานสภาอาจารย์  งานบริการยานพาหนะ  งานรักษาความปลอดภัย และงานประสานงานมหาวิทยาลัย

และในปี พ.ศ. 2535 ก.ม. ได้มีมติอนุมัติให้แบ่งส่วนราชการในกองกลางเพิ่มอีก 1 งาน คือ “งานเลขานุการผู้บริหาร”  เพื่อให้การทำงานควบคุม และมีประสิทธิภาพเพื่อประโยชน์ของมหาวิทยาลัยขอนแก่น 

กองบริหารงานกลาง

ต่อมาในปี พ.ศ. 2558 เมื่อมหาวิทยาลัยขอนแก่นได้ปรับเปลี่ยนสถานภาพ เป็นมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ และตามพระราชบัญญัติ มหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ. 2558 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา หน้าที่ 25 เล่ม 732 ที่ 66 ก. ลงวันที่ 17 กรกฎาคม 2558 จึงมีการปรับเปลี่ยนโครงสร้างการบริหารจัดการให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติ

ในปี พ.ศ. 2561 ตามประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฉบับที่ 313/2561 ลงวันที่ 12 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561 เรื่อง การแบ่งหน่วยงานย่อยของหน่วยงาน สำนักงานอธิการบดี ตามเอกสารแนบท้ายประกาศ และเพื่อให้การดำเนินงานของกองกลางสอดคล้องและรองรับนโยบายดังกล่าวของผู้บริหาร กองกลางจึงได้ปรับเปลี่ยนโครงสร้างและระบบบริหารงาน ตลอดจนปรับเปลี่ยนชื่อให้สอดคล้องกับภารกิจเป็น “กองบริหารงานกลาง” ซึ่งประกอบด้วย งานสารบรรณ งานบริการกลาง และงานบริการยานพาหนะ  โดยทั้ง 3 งาน อยู่ภายใต้การกำกับดูแลการปฏิบัติงานของผู้บริหารกองบริหารงานกลาง ซึ่งมีหน้าที่ สนับสนุนการดำเนินงานของกองบริหารงานกลาง และการดำเนินการที่มหาวิทยาลัยมอบหมาย

ปี พ.ศ. 2563 ตามประกาศ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ฉบับที่ 275/2563 เรื่อง การแบ่งหน่วยงานย่อยของหน่อยงาน สำนักงานอธิการบดี พ.ศ. 2562 (ฉบับที่ 2) ประกาศ ณ วันที่ 11 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563 

กองบริหารงานกลาง แบ่งหน่วยงานย่อย

(1) งานสารบรรณ

(2) งานบริการกลาง

(3) งานบริการยานพาหนะ

(4) งานสนับสนุนนโยบายผู้บริหาร

Vision

"เป็นหน่วยงานให้บริการกลางด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม เพื่อพัฒนางานบริการสู่มาตรฐานคุณภาพ"

VALUES : T E A M

ค่านิยมกองบริหารงานกลาง

T

Trust

สร้างความเชื่อมั่น และไว้วางใจให้กับผู้รับบริการ

โดยบริการด้วยความเต็มใจ สะดวก รวดเร็ว ยืดหยุ่นผ่อนปรน ปฏิบัติอย่างเป็นธรรมเท่าเทียม และรับฟังเสียงจากผู้รับบริการ

E

Efficiency

มุ่งปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพอย่างเต็มความสามารถ

ด้วยความตั้งใจให้เกิดผลในทางที่ดีกว่าเสมอโดยมุ่งเน้นลดการสูญเสียทรัพยากรในทุก ๆ ด้าน

A

Attitude

มีทัศนคติที่ดีต่อการบริหารงานตามยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย

โดยพร้อมที่จะร่วมขับเคลื่อนพันธกิจในความรับผิดชอบให้บรรลุเป้าประสงค์ที่มหาวิทยาลัยตั้งไว้

M

Manpower

ให้ความสำคัญต่อคุณค่าของบุคลากร

โดยยึดมั่นว่าทรัพยากรมนุษย์เป็นสมบัติที่มีค่าที่สุด จัดสรรให้ปฏิบัติงานตามความรู้ความสามารถ จัดให้ได้รับการฝึกฝน พัฒนาอย่างต่อเนื่อง เอาใจใส่ดูแลด้วยสวัสดิการ และผลตอบแทนที่เหมาะสม

MISSION

พันธกิจกองบริหารงานกลาง

 1. บริหารจัดการระบบสารบรรณและระบบเอกสารของมหาวิทยาลัย
 2. บริการผลิตเอกสารของสำนักงานอธิการบดี
 3. บริการระบบไปรษณีย์ของสำนักงานอธิการบดี
 4. บริหารจัดการการดำเนินงานตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสาร
 5. บริหารจัดการการบริการอาคารสถานที่ของสำนักงานอธิการบดี
 6. สร้างเสริมวัฒนธรรมองค์กร และส่งเสริมสนับสนุนจรรยาบรรณของบุคลากร สำนักงานอธิการบดี
 7. สนับสนุนระบบสารสนเทศด้านการบริหาร และบริการของสำนักงานอธิการบดี
 8. สนับสนุนภารกิจของมหาวิทยาลัยและภารกิจผู้บริหาร ณ กรุงเทพมหานคร
 9. สนับสนุนกิจการสภาพนักงาน
 10. สนับสนุน และอำนวยความสะดวกในการปฏิบัติงานของผู้บริหารมหาวิทยาลัย
 11. บริหารจัดการการจัดกิจกรรม และพิธีการของมหาวิทยาลัย
 12. บริหารจัดการระบบบริการยานพาหนะของมหาวิทยาลัย
 13. บริหารจัดการระบบขนส่งมวลชนของมหาวิทยาลัย ตลอดจนการตรวจสอบ การติดตาม และการบำรุงรักษายานพาหนะของมหาวิทยาลัยขอนแก่น

Contact