คำถาม-คำตอบ ที่พบบ่อย เรื่องการปฏิบัติราชการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ.2565

การดำเนินการตามพระราชบัญญัติ การปฏิบัติราชการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. ๒๕๖๕ ครั้งที่ ๑ : วันพุธที่ ๒๑ ธันวาคม ๒๕๖๕ เวลา ๑๕.๓๐ – ๑๖.๓๐ น. ผ่านระบบออนไลน์ ๑. การออกประกาศ/คำสั่งตามมาตรา ๑๐ และมาตรา ๑๖ (๑) สำนักงานสถิติแห่งชาติ ตามตัวอย่างคำสั่ง เรื่อง ระบบสำหรับการปฏิบัติหน้าที่โดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ที่อาศัยอำนาจตามพระราชบัญญัติการปฏิบัติราชการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. ๒๕๖๕ มาตรา ๑๖ นั้น หมายความถึง ระบบสำหรับใช้งานภายในของเจ้าหน้าที่ ใช่หรือไม่ อย่างไร และจำเป็นหรือไม่ที่จะต้องมีการเข้าใช้ที่ทำให้สามารถระบุตัวตนได้ คำตอบ ระบบสำหรับการปฏิบัติหน้าที่โดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ หมายความถึง ระบบสำหรับใช้งานภายในของเจ้าหน้าที่ ซึ่งจำเป็นจะต้องระบุตัวตนได้ ๒. กรมอุตุนิยมวิทยา ระบบงานหลักที่ใช้ปฏิบัติงานเฉพาะบุคลากรในหน่วยงาน มิได้ให้ประชาชนเข้ามาใช้โดยตรง ต้องประกาศในมาตรา ๑๖ หรือไม่ ยกตัวอย่างระบบงานที่คล้ายกับคำถาม เช่น ใช้งาน DPIS ของ […]

viriya

February 22, 2023