คู่มือการปฏิบัติงาน มหาวิทยาลัยขอนแก่น
คู่มือการปฏิบัติงาน นางสาวจารุณี ใจซื่อ
คู่มือการปฏิบัติงาน นางสาววิลาวัลย์ นันทสำอางค์
คู่มือการปฏิบัติงาน นางจุฑารัตน์ คำหวาน
คู่มือการปฏิบัติงาน นางพิสมัย พวงคำ นายสุรศักดิ์ สีคังไพ
คู่มือการปฏิบัติงาน นางมิยาวดี ละครขวา
คู่มือการปฏิบัติงาน นางสาวอริสา จิรธชานนท์
คู่มือการปฏิบัติงาน นางสาวนฤมล ศักดิ์เสรีกุล
คู่มือการปฏิบัติงาน นางสาวเปรมปรีดิ์ น้อยสุวรรณ
คู่มือการปฏิบัติงาน นางสาววิสาขา อุ่นศรี