No Image Available
การพัฒนากระบวนงานการจัดประชุมของที่ประชุมคณะกรรมการประจำสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยประยุกต์ใช้ Google Suite
 Author: นางพิสมัย พวงคำ นางสาวผ่องศรี บุญสามารถ นายสุรศักดิ์ สีคังไพ นางสาาวดวงชีวัน เพชรสังคาด  Unit: งานวิจัยและพัฒนา  : 2020  Pages: 64 Download