No Image Available

การพัฒนากระบวนงานการจัดประชุมของที่ประชุมคณะกรรมการประจำสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยประยุกต์ใช้ Google Suite

 Author: นางพิสมัย พวงคำ นางสาวผ่องศรี บุญสามารถ นายสุรศักดิ์ สีคังไพ นางสาาวดวงชีวัน เพชรสังคาด  Unit: งานวิจัยและพัฒนา  : 2020  Pages: 64

 Back