No Image Available

รายงานการวิเคราะห์งบประมาณเพื่อการพัฒนาบุคลากรมหาวิทยาลัยขอนแก่น ของฝ่ายทรัพยากรบุคคลมหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปีงบประมาณ 2560-2562

 Author: นางสาวเยาวลักษณ์ โพธิ์หล้า  Unit: งานวิจัยและพัฒนา  : 2020  Pages: 166  File Size: 5.21 MB

 Back