No Image Available

การพัฒนาระบบดิจิทัลเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพการขอใช้ห้องประชุม อาคารสิริคุณากร สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยขอนแก่น

 Author: นายภาสพันธ์ จิโนทา นางสาวผ่องศรี บุญสามารถ นางพัชรีวรรณ ดิฐสถาพรเจริญ  Unit: งานวิจัยและพัฒนา  : 2020  Pages: 74  File Size: 3.59 MB

 Back