บุคลากรงานสนับสนุนนโยบายผู้บริหาร

บุคลากร งานสนับสนุนนโยบายผู้บริหาร อริสา จิรธชานนท์ Arisa Jirathachanon หัวหน้างานสนับสนุนนโยบายผู้บริหารและเลขานุการฝ่ายดิจิทัล นักจัดการงานทั่วไป ชำนาญการ arisa@kku.ac.th 043-202005 095-167-1134 42026 / 48608 ศรินยา ศรีสุข Sarinya Srisuk นักจัดการงานทั่วไปเลขานุการอธิการบดี sarinsr@kku.ac.th 043-202-001-2 095-167-1130 48600 หทัยรัตน์ จันทร์เพ็ง Hatairat Junpeng นักจัดการงานทั่วไปเลขานุการอธิการบดี hataju@kku.ac.th 043-202-001-2 095-167-1130 48601 นฤมล ศักดิ์เสรีกุล Narumol Suksareekul นักจัดการงานทั่วไป ชำนาญการเลขานุการฝ่ายบริหาร narusu@kku.ac.th 043-202-003 50188 มิยาวดี ละครขวา Miyawadee Lakornkha นักจัดการงานทั่วไป ชำนาญการเลขานุการฝ่ายพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ miyano@kku.ac.th 043-202-153 095-167-1142 50464 / 48634 นลินี […]

tjutharat

February 19, 2021