บุคลากรงานสนับสนุนนโยบายผู้บริหาร

บุคลากร งานสนับสนุนนโยบายผู้บริหาร หัวหน้างานสนับสนุนนโยบายผู้บริหาร เลขานุการฝ่ายดิจิทัล อริสา จิรธชานนท์ Arisa Jirathachanon arisa@kku.ac.th 043-202005 095-167-1134 42026 / 48608 เลขานุการ อธิการบดี ศรินยา ศรีสุข Sarinya Srisuk sarinsr@kku.ac.th 043-202-001-2 095-167-1130 48600 เลขานุการ อธิการบดี หทัยรัตน์ จันทร์เพ็ง Hatairat Junpeng hataju@kku.ac.th 043-202-001-2 095-167-1130 48601 เลขานุการ อธิการบดี สุรศักดิ์ สีคังไพ Surasak Seekangpai surase@kku.ac.th 043-202-001-2 095-167-1137 48639 เลขานุการ ฝ่ายบริหาร นฤมล ศักดิ์เสรีกุล Narumol Suksareekul narusu@kku.ac.th 043-202-003 50188 เลขานุการ ฝ่ายพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ […]

tjutharat

February 19, 2021