คลังความรู้ Digital Skills

Digital Skills วิดีโออบรมย้อนหลัง การอบรมพัฒนาทักษะดิจิทัลของบุคลากรมหาวิทยาลัยขอนแก่น โครงการอบรมพัฒนาทักษะดิจิทัลสำหรับบุคลากรมหาวิทยาลัยขอนแก่น ปี 2565 https://youtu.be/97MNouVCDAshttps://youtu.be/rhPDMCG9-gghttps://youtu.be/bDlUQRCfkuEhttps://youtu.be/5AiPzl5NG9w?t=2https://youtu.be/ycLEN2ZlIQ4https://youtu.be/O9TSFuJ6Kashttps://youtu.be/QYxDS8xwjkM โครงการอบรมพัฒนาทักษะดิจิทัลสำหรับบุคลากรสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยขอนแก่น ปี 2565 โครงการอบรมพัฒนาทักษะดิจิทัลสำหรับบุคลากรสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยขอนแก่น ปี 2564 https://www.youtube.com/watch?v=QK7GeWZN61Uhttps://youtu.be/9uZr6KMB10ohttps://youtu.be/TBFoplBiuXQhttps://youtu.be/_X_7A7zlW3Q โครงการอบรมพัฒนาทักษะดิจิทัลสำหรับบุคลากรมหาวิทยาลัยขอนแก่น ปี 2564

tjutharat

July 15, 2021

คลังความรู้งานสารบรรณ

คลังความรู้ งานสารบรรณ เอกสารสำคัญงานสารบรรณ 20 ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยงานสารบรรณ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2564 ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยงานสารบรรณ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2560 ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยงานสารบรรณ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2548 ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526 ระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วย งานสารบรรณ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2564 ระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วย หลักเกณฑ์และวิธีการจัดทำ ส่งมอบ และเก็บรักษาหนังสือรับรองอิเล็กทรอนิกส์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ. 2563 บันทึกข้อความที่ อว 660201.1.1/ว 480 ลงวันที่ 21 เมษายน 2563 เรื่อง การลงลายมือชื่อดิจิทัลและการจัดส่งเอกสารที่ลงลายมือชื่อดิจิทัล ระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วย งานสารบรรณ พ.ศ. […]

tjutharat

April 29, 2021

คลังความรู้ Digital ID & Digital Documents

Digital ID & Digital Documents Digital ID & Digital Docs 5 แนวปฏิบัติการเสนอหนังสืออธิการบดี Digital ภายใน (กรณีหนังสือไม่มีเอกสารแนบให้ลงนาม) (โดย นักสิทธิ์ ศรีกุลชา) คู่มือการติดตั้ง Digital ID สำหรับเครื่อง MAC (โดย จุฑารัตน์ คำหวาน) วิธีการสร้างตรายางดิจิทัล โดย กฤษณชัย แก้วสกุลธรรม ผู้อำนวยการกองบริหารงานคณะสัตวแพทยศาสตร์ วิธีการสร้างตรายางประทับรับหนังสือแบบดิจิทัล (ไดนามิก) โดย กฤษณชัย แก้วสกุลธรรม ผู้อำนวยการกองบริหารงานคณะสัตวแพทยศาสตร์ คู่มือการปฏิบัติงาน เรื่อง มาตรฐานการจัดการหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ของมหาวิทยาลัยขอนแก่น (โดย จุฑารัตน์ คำหวาน นักจัดการงานทั่วไป กองบริหารงานกลาง) Explore More วิดีโอวิธีทำแสตมป์ ติดตั้งใน Acrobat Reader ด้วยโปรแกรม Word (โดย ภาสพันธ์ […]

tjutharat

April 26, 2021