คลังความรู้ PDPA

คลังความรู้ PDPA KM PDPA 2 ระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2565 พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 Explore More

tjutharat

July 7, 2022

คลังความรู้ Digital Skills

Digital Skills วิดีโออบรมย้อนหลัง การอบรมพัฒนาทักษะดิจิทัลของบุคลากรมหาวิทยาลัยขอนแก่น โครงการอบรมพัฒนาทักษะดิจิทัลสำหรับบุคลากรมหาวิทยาลัยขอนแก่น ปี 2565 https://youtu.be/6nQI44TX8mchttps://youtu.be/zYduPwuE0XQhttps://youtu.be/97MNouVCDAshttps://youtu.be/rhPDMCG9-gghttps://youtu.be/bDlUQRCfkuEhttps://youtu.be/5AiPzl5NG9w?t=2https://youtu.be/ycLEN2ZlIQ4https://youtu.be/O9TSFuJ6Kashttps://youtu.be/QYxDS8xwjkM โครงการอบรมพัฒนาทักษะดิจิทัลสำหรับบุคลากรสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยขอนแก่น ปี 2565 โครงการอบรมพัฒนาทักษะดิจิทัลสำหรับบุคลากรสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยขอนแก่น ปี 2564 https://www.youtube.com/watch?v=QK7GeWZN61Uhttps://youtu.be/9uZr6KMB10ohttps://youtu.be/TBFoplBiuXQhttps://youtu.be/_X_7A7zlW3Q โครงการอบรมพัฒนาทักษะดิจิทัลสำหรับบุคลากรมหาวิทยาลัยขอนแก่น ปี 2564

tjutharat

July 15, 2021

คลังความรู้งานสารบรรณ

คลังความรู้ งานสารบรรณ เอกสารสำคัญงานสารบรรณ 25 พระราชบัญญัติ การปฏิบัติราชการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2565 ที่ อว 660201.1.1/ว 595 ลงวันที่ 4 สิงหาคม 2564 เรื่อง เปลี่ยนแปลงแนวปฏิบัติการใช้ลายมือชื่อดิจิทัล และการจัดส่งเอกสารที่ลงลายมือชื่อดิจิทัล คำสั่งมหาวิทยาลัยขอนแก่น ที่ 6682/2564 เรื่อง มอบอำนาจให้หัวหน้าส่วนงานปฏิบัติการแทนอธิการบดี ลงนามในหนังสือมหาวิทยาลัยภายนอก ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยงานสารบรรณ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2564 ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยงานสารบรรณ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2560 ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยงานสารบรรณ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2548 ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526 ระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วย งานสารบรรณ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2564 ระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่น […]

tjutharat

April 29, 2021

คลังความรู้ Digital ID & Digital Documents

Digital ID & Digital Documents Digital ID & Digital Docs 5 แนวปฏิบัติการเสนอหนังสืออธิการบดี Digital ภายใน (กรณีหนังสือไม่มีเอกสารแนบให้ลงนาม) (โดย นักสิทธิ์ ศรีกุลชา) คู่มือการติดตั้ง Digital ID สำหรับเครื่อง MAC (โดย จุฑารัตน์ คำหวาน) วิธีการสร้างตรายางดิจิทัล โดย กฤษณชัย แก้วสกุลธรรม ผู้อำนวยการกองบริหารงานคณะสัตวแพทยศาสตร์ วิธีการสร้างตรายางประทับรับหนังสือแบบดิจิทัล (ไดนามิก) โดย กฤษณชัย แก้วสกุลธรรม ผู้อำนวยการกองบริหารงานคณะสัตวแพทยศาสตร์ คู่มือการปฏิบัติงาน เรื่อง มาตรฐานการจัดการหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ของมหาวิทยาลัยขอนแก่น (โดย จุฑารัตน์ คำหวาน นักจัดการงานทั่วไป กองบริหารงานกลาง) Explore More วิดีโอวิธีทำแสตมป์ ติดตั้งใน Acrobat Reader ด้วยโปรแกรม Word (โดย ภาสพันธ์ […]

tjutharat

April 26, 2021