ระบบรับส่งพัสดุและไปรษณีย์

งานสารบรรณ ระบบฝากส่งพัสดุไปรษณีย์ ให้บริการฝากส่งจดหมาย พัสดุ และไปรษณียภัณฑ์ ในนามของหน่วยงานสังกัดสำนักงานอธิการบดี ไปยังบุคลหรือหน่วยงานภายนอกมหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยช่องทางบริษัทไปรษณีย์ไทย  เข้าสู่ระบบ งานสารบรรณ คู่มือการใช้งานระบบ งานสารบรรณ SERVICE TEAM วรวิทย์ บุญจวง Warawit Boonjung ผู้ประสานงานรับส่ง warboo@kku.ac.th 48769 ภาสพันธ์ จิโนทา Passpun jinota ผู้พัฒนาระบบ passji@kku.ac.th 45579

tjutharat

February 25, 2021

ระบบสั่งผลิตเอกสาร

งานสารบรรณ ระบบขอผลิตเอกสาร บริการทำสำเนาเอกสารซึ่งมีขนาด A3 A4 และ Legal ทั้งในระบบสี และขาวดำ บริการเข้าเล่มสันกาวด้วยเจ้าหน้าที่และด้วยเครื่องอัตโนมัติ บริการเข้าเล่มแบบสันห่วง ซึ่งหน่วยงานในสังกัดสำนักงานอธิการบดีสามารถใช้บริการได้ในวงเงินค่าใช้จ่ายที่ได้รับจัดสรรในแต่ละปีงบประมาณ เข้าสู่ระบบ งานสารบรรณ คู่มือการใช้งานระบบ งานสารบรรณ SERVICE TEAM แสวง ปาปักโข Savang Papakkho ผู้ผลิตเอกสาร savapa@kku.ac.th 48792 ชวริตร มุงคุณ Chavarit Mungkoon ผู้ผลิตเอกสาร chavmu@kku.ac.th 48792 พัชชิตา ฤทธิวงษ์ Patchita Ritthiwong เลขานุการคณะกรรมการศูนย์ผลิตเอกสาร patchita@kku.ac.th 50443 ภาสพันธ์ จิโนทา Passpun jinota ผู้พัฒนาระบบ passji@kku.ac.th 45579

tjutharat

February 24, 2021

ระบบบริหารจัดการเอกสาร

งานสารบรรณ และงานสนับสนุนนโยบายผู้บริหาร ระบบบริหารจัดการเอกสาร ให้บริการรับ ส่งหนังสืออธิการบดี รองอธิการบดี และผู้ช่วยอธิการบดีของมหาวิทยาลัยขอนแก่น ทั้งแบบกระดาษ และหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ โดยการจัดการระบบงานร่วมกันระหว่างงานสารบรรณ และงานสนับสนุนนโยบายผู้บริหาร งานสารบรรณ และงานสนับสนุนนโยบายผู้บริหาร SERVICE TEAM หนังสือรับ ส่ง อธิการบดี ศรินยา ศรีสุข Sarinya Srisuk เลขานุการ sarinsr@kku.ac.th 043-202-001-2 095-167-1130 48600 หทัยรัตน์ จันทร์เพ็ง Hatairat Junpeng เลขานุการ hataju@kku.ac.th 043-202-001-2 095-167-1130 48601 สุรศักดิ์ สีคังไพ Surasak Seekangpai เลขานุการ surase@kku.ac.th 043-202-001-2 095-167-1130 48639 ประมวล พลเชียงสา Pramuan Pholchiangsa ธุรการอธิการบดี (ภายนอก) ขอเลขหนังสือภายนอก ppromu@kku.ac.th 44758 สุจิตร […]

tjutharat

February 24, 2021

บุคลากรงานสารบรรณ

บุคลากร งานสารบรรณ นักสิทธิ์ ศรีกุลชา Naksit Srikulcha หัวหน้างานสารบรรณ naksri@kku.ac.th 50698 ภารกิจ ด้านธุรการผู้บริหาร ประมวล พลเชียงสา Pramuan Pholchiangsa พนักงานปฎิบัติงานทั่วไปธุรการอธิการบดี (ภายนอก) ppromu@kku.ac.th 44758 สุจิตร ประสมพืช Sujit Prasomphuech เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปธุรการอธิการบดี (ภายใน) psujit@kku.ac.th 50698 ฉัตตุพร จันทิพย์ Chattupon Juntip นักจัดการงานทั่วไป ชำนาญการธุรการฝ่าย chatju@kku.ac.th 48767 อมรรัตน์ ไชยสินธุ์ Amonrat Chaiyasin พนักงานปฎิบัติงานทั่วไปธุรการฝ่าย camonr@kku.ac.th 48769 เอมอร คำศรี Em-on Khamsri พนักงานธุรการธุรการฝ่าย aimokh@kku.ac.th 50444 ปัญญา บำรุงโชค Panya Bumrungchock พนักงานธุรการธุรการฝ่าย panybu@kku.ac.th […]

tjutharat

February 8, 2021