บุคลากรงานบริการยานพาหนะ

บุคลากร งานบริการยานพาหนะ ชาตรี สิทธิ Chatree Siti หัวหน้างานบริการยานพาหนะ chatreesi@kku.ac.th 45592 ภารกิจ ด้านบริหารจัดการรถส่วนกลาง บุญมี สิมมี Boonmee Simmee พนักงานขับรถยนต์ ส.2/หัวหน้า บริหารจัดการรถส่วนกลาง/รถเช่า boonesi@kku.ac.th 44555 อาคเนย์ พรมโสภณ Arkane Phromsophon นักจัดการงานทั่วไป บริหารจัดการระบบขนส่งมวลชน KST arphro@kku.ac.th 44555 วิริยา แซ่ลี้ Viriya Sae-lee นักจัดการงานทั่วไป บริหารจัดการค่าน้ำมันเชื้อเพลิง/ทุน KST sviriy@kku.ac.th 42354 ภารกิจ ด้านขับรถและซ่อมบำรุง ประเสริฐ ประจันนวล Prasert Prachannuan พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดกลาง ช.2 praspr@kku.ac.th 44555 พิทักษ์สิทธิ์ กันยาเยี่ยม Pitaksit Kunyayeam พนักงานขับรถยนต์ ส.2 pituka@kku.ac.th […]

tjutharat

February 19, 2021

บุคลากรงานสนับสนุนนโยบายผู้บริหาร

บุคลากร งานสนับสนุนนโยบายผู้บริหาร หัวหน้างานสนับสนุนนโยบายผู้บริหาร เลขานุการฝ่ายดิจิทัล อริสา จิรธชานนท์ Arisa Jirathachanon arisa@kku.ac.th 043-202005 095-167-1134 42026 / 48608 เลขานุการ อธิการบดี ศรินยา ศรีสุข Sarinya Srisuk sarinsr@kku.ac.th 043-202-001-2 095-167-1130 48600 เลขานุการ อธิการบดี หทัยรัตน์ จันทร์เพ็ง Hatairat Junpeng hataju@kku.ac.th 043-202-001-2 095-167-1130 48601 เลขานุการ อธิการบดี สุรศักดิ์ สีคังไพ Surasak Seekangpai surase@kku.ac.th 043-202-001-2 095-167-1130 48639 เลขานุการ ฝ่ายบริหาร นฤมล ศักดิ์เสรีกุล Narumol Suksareekul narusu@kku.ac.th 043-202-003 095-167-1132 50188 เลขานุการ […]

tjutharat

February 19, 2021

บุคลากรงานบริการกลาง

บุคลากร งานบริการกลาง ผ่องศรี บุญสามารถ Pongsri Boonsamart หัวหน้างานบริการกลาง bpongs@kku.ac.th 45593 ภารกิจ ด้านอำนวยการกลาง พิสมัย พวงคำ Pisamai Puangkham นักจัดการงานทั่วไป ชำนาญการพิเศษ บริหารจัดการพัฒนาบุคลากร pispun@kku.ac.th 42124 รัชนีวรรณ มหินทรเทพ Ratchaneewan Mahintarathep นักจัดการงานทั่วไป ชำนาญการ บริหารจัดการงานบุคคล ratmah@kku.ac.th 42149 ดนัย เอี่ยมหงษ์เหม Danai Iamhonghem เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ดูแลอาคารสิริคุณากร และระบบสแกนนิ้ว danaia@kku.ac.th 50486 สมควร พิรุณสุนทร Somkraun Pirunsontron พนักงานปฏิบัติงานทั่วไป จัดทำงบประมาณ พัสดุและครุภัณฑ์ somkpi@kku.ac.th 48763 กรรณิการ์ สุจิตรประเสริฐ Kannika Sujidpraserd พนักงานปฏิบัติงานทั่วไป ธุรการของงาน จัดทำยุทธศาสตร์และแผน kannsu@kku.ac.th […]

tjutharat

February 18, 2021

บุคลากรงานสารบรรณ

บุคลากร งานสารบรรณ นักสิทธิ์ ศรีกุลชา Naksit Srikulcha หัวหน้างานสารบรรณ naksri@kku.ac.th 50698 ภารกิจ ด้านธุรการผู้บริหาร ประมวล พลเชียงสา Pramuan Pholchiangsa พนักงานปฎิบัติงานทั่วไปธุรการอธิการบดี (ภายนอก) ppromu@kku.ac.th 44758 สุจิตร ประสมพืช Sujit Prasomphuech เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปธุรการอธิการบดี (ภายใน) psujit@kku.ac.th 50698 ฉัตตุพร จันทิพย์ Chattupon Juntip นักจัดการงานทั่วไป ชำนาญการธุรการฝ่าย chatju@kku.ac.th 48767 อมรรัตน์ ไชยสินธุ์ Amonrat Chaiyasin พนักงานปฎิบัติงานทั่วไปธุรการฝ่าย camonr@kku.ac.th 48769 เอมอร คำศรี Em-on Khamsri พนักงานธุรการธุรการฝ่าย aimokh@kku.ac.th 50444 ปัญญา บำรุงโชค Panya Bumrungchock พนักงานธุรการธุรการฝ่าย panybu@kku.ac.th […]

tjutharat

February 8, 2021