ระบบบริหารจัดการเอกสาร Service Team

ระบบบริหารจัดการเอกสาร งานสารบรรณ และงานสนับสนุนนโยบายผู้บริหาร SERVICE TEAM หนังสือรับ ส่ง อธิการบดี ศรินยา ศรีสุข Sarinya Srisuk เลขานุการ sarinsr@kku.ac.th 043-202-001-2 095-167-1130 48600 หทัยรัตน์ จันทร์เพ็ง Hatairat Junpeng เลขานุการ hataju@kku.ac.th 043-202-001-2 095-167-1130 48601 สุรศักดิ์ สีคังไพ Surasak Seekangpai เลขานุการ surase@kku.ac.th 043-202-001-2 095-167-1137 48639 เอมอร คำศรี Em-on Khamsri ธุรการอธิการบดี (ภายนอก) aimokh@kku.ac.th 44758 สุจิตร ประสมพืช Sujit Prasomphuech ธุรการอธิการบดี (ภายใน) psujit@kku.ac.th 50698 วิลัยวัลย์ เรืองธรรม Vilaivan Ruangtham […]

tjutharat

February 24, 2021

บุคลากรงานบริการยานพาหนะ

บุคลากร งานบริการยานพาหนะ ชาตรี สิทธิ Chatree Siti หัวหน้างานบริการยานพาหนะ พนักงานปฏิบัติงานทั่วไป chatreesi@kku.ac.th 45592 บุญมี สิมมี Boonmee Simmee พนักงานขับรถยนต์ ส.2/หัวหน้าบริหารจัดการรถส่วนกลาง/รถเช่า boonesi@kku.ac.th 44555 อาคเนย์ พรมโสภณ Arkane Phromsophon นักจัดการงานทั่วไปธุรการ และบริหารจัดการระบบขนส่งมวลชน KST arphro@kku.ac.th 42354 ประเสริฐ ประจันนวล Prasert Prachannuan พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดกลาง ช.2 ขับรถและซ่อมบำรุง praspr@kku.ac.th 44555 กรกฎ จันทิพย์ Korakot Jantip พนักงานขับรถยนต์ ส.2 ขับรถและซ่อมบำรุง sombja@kku.ac.th 44555 บุญเกิด เคนโคก Boonkerd Kenkok พนักงานขับรถยนต์ ส.2 ขับรถและซ่อมบำรุง boonken@kku.ac.th 44555 ถาวร […]

tjutharat

February 19, 2021

บุคลากรงานสนับสนุนนโยบายผู้บริหาร

บุคลากร งานสนับสนุนนโยบายผู้บริหาร อริสา จิรธชานนท์ Arisa Jirathachanon หัวหน้างานสนับสนุนนโยบายผู้บริหารและเลขานุการฝ่ายดิจิทัล นักจัดการงานทั่วไป ชำนาญการ arisa@kku.ac.th 043-202005 095-167-1134 42026 / 48608 ศรินยา ศรีสุข Sarinya Srisuk นักจัดการงานทั่วไปเลขานุการอธิการบดี sarinsr@kku.ac.th 043-202-001-2 095-167-1130 48600 หทัยรัตน์ จันทร์เพ็ง Hatairat Junpeng นักจัดการงานทั่วไปเลขานุการอธิการบดี hataju@kku.ac.th 043-202-001-2 095-167-1130 48601 นฤมล ศักดิ์เสรีกุล Narumol Suksareekul นักจัดการงานทั่วไป ชำนาญการเลขานุการฝ่ายบริหาร narusu@kku.ac.th 043-202-003 50188 มิยาวดี ละครขวา Miyawadee Lakornkha นักจัดการงานทั่วไป ชำนาญการเลขานุการฝ่ายพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ miyano@kku.ac.th 043-202-153 095-167-1142 50464 / 48634 นลินี […]

tjutharat

February 19, 2021

บุคลากรงานบริการกลาง

บุคลากร งานบริการกลาง ภาสพันธ์ จิโนทา Passpun jinota หัวหน้างานบริการกลาง passji@kku.ac.th 50443 พิสมัย พวงคำ Pisamai Puangkham นักจัดการงานทั่วไป ชำนาญการพิเศษ งบประมาณ แผนและประกันคุณภาพ pispun@kku.ac.th 45593 วิริยา แซ่ลี้ Viriya Sae-lee นักจัดการงานทั่วไปแผนและประกันคุณภาพ sviriy@kku.ac.th 42124 จารุณี ใจซื่อ Jarunee Jaisue นักจัดการงานทั่วไป บริหารจัดการบุคคล jaruja@kku.ac.th 42149 ชลธิชา จิโนทา Cholthicha  Jinota เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปดูแลจัดการอาคารสิริคุณากร cholji@kku.ac.th 50486 สมควร พิรุณสุนทร Somkraun Pirunsontron พนักงานปฏิบัติงานทั่วไป จัดทำงบประมาณ พัสดุและครุภัณฑ์ somkpi@kku.ac.th 48763 กรรณิการ์ สุจิตรประเสริฐ Kannika Sujidpraserd พนักงานปฏิบัติงานทั่วไปธุรการ […]

tjutharat

February 18, 2021

บุคลากรงานสารบรรณ

บุคลากร งานสารบรรณ จุฑารัตน์ คำหวาน Jutharat Kamwhan หัวหน้างานสารบรรณ tjutharat@kku.ac.th 50752 สุจิตร ประสมพืช Sujit Prasomphuech เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปธุรการอธิการบดี psujit@kku.ac.th 50698 เอมอร คำศรี Em-on Khamsri พนักงานธุรการธุรการอธิการบดี aimokh@kku.ac.th 44758 พัชชิตา ฤทธิวงษ์ Patchita Ritthiwong เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปบริหารงานทั่วไปและสารสนเทศ patchita@kku.ac.th 44757 ฉัตตุพร จันทิพย์ Chattupon Juntip นักจัดการงานทั่วไป ชำนาญการธุรการฝ่ายวิจัยและบัณฑิตศึกษา chatju@kku.ac.th 50462 อมรรัตน์ ไชยสินธุ์ Amonrat Chaiyasin พนักงานปฎิบัติงานทั่วไปธุรการฝ่าย camonr@kku.ac.th 50760 ปัญญา บำรุงโชค Panya Bumrungchock พนักงานธุรการธุรการฝ่าย panybu@kku.ac.th 50444 วรวิทย์ บุญจวง Warawit […]

tjutharat

February 8, 2021