ระบบบริหารจัดการเอกสาร Service Team

ระบบบริหารจัดการเอกสาร งานสารบรรณ และงานสนับสนุนนโยบายผู้บริหาร SERVICE TEAM หนังสือรับ ส่ง อธิการบดี ศรินยา ศรีสุข Sarinya Srisuk เลขานุการ sarinsr@kku.ac.th 043-202-001-2 095-167-1130 48600 หทัยรัตน์ จันทร์เพ็ง Hatairat Junpeng เลขานุการ hataju@kku.ac.th 043-202-001-2 095-167-1130 48601 สุรศักดิ์ สีคังไพ Surasak Seekangpai เลขานุการ surase@kku.ac.th 043-202-001-2 095-167-1137 48639 ประมวล พลเชียงสา Pramuan Pholchiangsa ธุรการอธิการบดี (ภายนอก) ppromu@kku.ac.th 44758 สุจิตร ประสมพืช Sujit Prasomphuech ธุรการอธิการบดี (ภายใน) psujit@kku.ac.th 50698 วิลัยวัลย์ เรืองธรรม Vilaivan Ruangtham […]

tjutharat

February 24, 2021

บุคลากรงานบริการยานพาหนะ

บุคลากร งานบริการยานพาหนะ ชาตรี สิทธิ Chatree Siti หัวหน้างานบริการยานพาหนะ พนักงานปฏิบัติงานทั่วไป chatreesi@kku.ac.th 45592 บุญมี สิมมี Boonmee Simmee พนักงานขับรถยนต์ ส.2/หัวหน้าบริหารจัดการรถส่วนกลาง/รถเช่า boonesi@kku.ac.th 44555 อาคเนย์ พรมโสภณ Arkane Phromsophon นักจัดการงานทั่วไปบริหารจัดการระบบขนส่งมวลชน KST arphro@kku.ac.th 44555 วิริยา แซ่ลี้ Viriya Sae-lee นักจัดการงานทั่วไปบริหารจัดการค่าน้ำมันเชื้อเพลิง/ทุน KST sviriy@kku.ac.th 42354 ประเสริฐ ประจันนวล Prasert Prachannuan พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดกลาง ช.2 ขับรถและซ่อมบำรุง praspr@kku.ac.th 44555 พิทักษ์สิทธิ์ กันยาเยี่ยม Pitaksit Kunyayeam พนักงานขับรถยนต์ ส.2 ขับรถและซ่อมบำรุง pituka@kku.ac.th 44555 กรกฎ จันทิพย์ Korakot […]

tjutharat

February 19, 2021

บุคลากรงานสนับสนุนนโยบายผู้บริหาร

บุคลากร งานสนับสนุนนโยบายผู้บริหาร หัวหน้างานสนับสนุนนโยบายผู้บริหาร เลขานุการฝ่ายดิจิทัล อริสา จิรธชานนท์ Arisa Jirathachanon arisa@kku.ac.th 043-202005 095-167-1134 42026 / 48608 เลขานุการ อธิการบดี ศรินยา ศรีสุข Sarinya Srisuk sarinsr@kku.ac.th 043-202-001-2 095-167-1130 48600 เลขานุการ อธิการบดี หทัยรัตน์ จันทร์เพ็ง Hatairat Junpeng hataju@kku.ac.th 043-202-001-2 095-167-1130 48601 เลขานุการ อธิการบดี สุรศักดิ์ สีคังไพ Surasak Seekangpai surase@kku.ac.th 043-202-001-2 095-167-1137 48639 เลขานุการ ฝ่ายบริหาร นฤมล ศักดิ์เสรีกุล Narumol Suksareekul narusu@kku.ac.th 043-202-003 50188 เลขานุการ ฝ่ายพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ […]

tjutharat

February 19, 2021

บุคลากรงานบริการกลาง

บุคลากร งานบริการกลาง ผ่องศรี บุญสามารถ Pongsri Boonsamart หัวหน้างานบริการกลาง bpongs@kku.ac.th 45593 ภารกิจ ด้านอำนวยการกลาง พิสมัย พวงคำ Pisamai Puangkham นักจัดการงานทั่วไป ชำนาญการพิเศษ บริหารจัดการพัฒนาบุคลากร pispun@kku.ac.th 42124 จารุณี ใจซื่อ Jarunee Jaisue นักจัดการงานทั่วไป ดูแลอาคารสิริคุณากร jaruja@kku.ac.th 42149 ดนัย เอี่ยมหงษ์เหม Danai Iamhonghem เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป บริหารจัดงานบุคคล danaia@kku.ac.th 50486 สมควร พิรุณสุนทร Somkraun Pirunsontron พนักงานปฏิบัติงานทั่วไป จัดทำงบประมาณ พัสดุและครุภัณฑ์ somkpi@kku.ac.th 48763 กรรณิการ์ สุจิตรประเสริฐ Kannika Sujidpraserd พนักงานปฏิบัติงานทั่วไป ธุรการของงาน จัดทำยุทธศาสตร์และแผน kannsu@kku.ac.th 50445 ภารกิจ […]

tjutharat

February 18, 2021

บุคลากรงานสารบรรณ

บุคลากร งานสารบรรณ นักสิทธิ์ ศรีกุลชา Naksit Srikulcha หัวหน้างานสารบรรณ นักจัดการงานทั่วไป ชำนาญการ naksri@kku.ac.th 50752 ประมวล พลเชียงสา Pramuan Pholchiangsa พนักงานปฎิบัติงานทั่วไปธุรการอธิการบดี (ภายนอก) ppromu@kku.ac.th 44758 สุจิตร ประสมพืช Sujit Prasomphuech เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปธุรการอธิการบดี (ภายใน) psujit@kku.ac.th 50698 ฉัตตุพร จันทิพย์ Chattupon Juntip นักจัดการงานทั่วไป ชำนาญการธุรการฝ่ายวิจัยและบัณฑิตศึกษา chatju@kku.ac.th 50462 อมรรัตน์ ไชยสินธุ์ Amonrat Chaiyasin พนักงานปฎิบัติงานทั่วไปธุรการฝ่าย camonr@kku.ac.th 48769 พัชชิตา ฤทธิวงษ์ Patchita Ritthiwong เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปธุรการฝ่าย patchita@kku.ac.th 50443 ปัญญา บำรุงโชค Panya Bumrungchock พนักงานธุรการธุรการฝ่าย panybu@kku.ac.th […]

tjutharat

February 8, 2021