บุคลากร งานบริการกลาง

ผ่องศรี บุญสามารถ

Pongsri Boonsamart

หัวหน้างานบริการกลาง
bpongs@kku.ac.th
45593

ภารกิจ ด้านอำนวยการกลาง

พิสมัย พวงคำ

Pisamai Puangkham

นักจัดการงานทั่วไป ชำนาญการพิเศษ
บริหารจัดการพัฒนาบุคลากร
pispun@kku.ac.th
42124

รัชนีวรรณ มหินทรเทพ

Ratchaneewan Mahintarathep

นักจัดการงานทั่วไป ชำนาญการ
บริหารจัดการงานบุคคล
ratmah@kku.ac.th
42149

ดนัย เอี่ยมหงษ์เหม

Danai Iamhonghem

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
ดูแลอาคารสิริคุณากร และระบบสแกนนิ้ว
danaia@kku.ac.th
50486

สมควร พิรุณสุนทร

Somkraun Pirunsontron

พนักงานปฏิบัติงานทั่วไป
จัดทำงบประมาณ พัสดุและครุภัณฑ์
somkpi@kku.ac.th
48763

กรรณิการ์ สุจิตรประเสริฐ

Kannika Sujidpraserd

พนักงานปฏิบัติงานทั่วไป
ธุรการของงาน จัดทำยุทธศาสตร์และแผน
kannsu@kku.ac.th
50445

ภารกิจ ด้านโสตทัศนูปกรณ์

ดูแลและบริหารจัดการห้องประชุม และโสตทัศนูปกรณ์

ภาสพันธ์ จิโนทา

Passpun jinota

นักวิชาการโสตทัศนศึกษา
passji@kku.ac.th
45579

ภาณุวัต อินทิยา

Panuwat Intiya

ช่างเทคนิค
panuin@kku.ac.th
48728

สันติ จันสีหา

Santi Chanseeha

พนักงานโสตทัศนศึกษา
santch@kku.ac.th
45579

ภารกิจ ด้านสนับสนุนสภาพนักงาน

แสงแข ธนสิทธ์

Sangkhae Thanasit

นักจัดการงานทั่วไป
sanjia@kku.ac.th
42352

รจนา หมวดศรี

Rojana Muadsri

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
roojmu@kku.ac.th
42125

ภารกิจ ด้านประสานงานมหาวิทยาลัย ณ กรุงเทพมหานคร

อำนวยความสะดวกผู้บริหาร คณะ หน่วยงาน และสนับสนุนภารกิจของมหาวิทยาลัยขอนแก่น ณ กรุงเทพฯ

ชินโชติ นาไพรวัน

Chinnachote Napraiwan

นักจัดการงานทั่วไป
nchinnachote@kku.ac.th
42032

นิโรบล ปัญญากิจสุนทร

Nirobol Punyakijsunthorn

นักจัดการงานทั่วไป
nirobol@kku.ac.th
42032

พลอยปภัส ภูชัยสินธุ์

Ploypapat Phuchaisin

นักจัดการงานทั่วไป
ployji@kku.ac.th
42032