คณะกรรมการบริหาร

ประธานกรรมการ

ธัญญา ภักดี

ผู้อำนวยการกองบริหารงานกลาง

กรรมการ

ชาตรี สิทธิ

หัวหน้างานบริการยานพาหนะ

กรรมการ

ภาสพันธ์ จิโนทา

หัวหน้างานบริการกลาง

กรรมการ

จุฑารัตน์ คำหวาน

หัวหน้างานสารบรรณ

เลขานุการ

กรรณิการ์ สุจิตรประเสริฐ

งานบริการกลาง