คณะกรรมการบริหาร

ประธานกรรมการ

ธัญญา ภักดี

ผู้อำนวยการกองบริหารงานกลาง

รองประธานกรรมการ

นักสิทธิ์ ศรีกุลชา

หัวหน้างานสารบรรณ

กรรมการ

ผ่องศรี บุญสามารถ

หัวหน้างานบริการกลาง

กรรมการ

ชาตรี สิทธิ

หัวหน้างานบริการยานพาหนะ

กรรมการ

อริสา จิรธชานนท์

หัวหน้างานสนับสนุนนโยบายผู้บริหาร

กรรมการ

พิสมัย พวงคำ

งานบริการกลาง

กรรมการ

ภาสพันธ์ จิโนทา

งานบริการกลาง

กรรมการ

อาคเนย์ พรมโสภณ

งานบริการยานพาหนะ

กรรมการ

จุฑารัตน์ คำหวาน

งานสารบรรณ

กรรมการและเลขานุการ

วิลาวัลย์ นันทสำอางค์

งานสนับสนุนนโยบายผู้บริหาร

กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

ดนัย เอี่ยมหงษ์เหม

งานบริการกลาง

ผู้ช่วยเลขานุการ

กรรณิการ์ สุจิตรประเสริฐ

งานบริการกลาง