ขอเชิญบุคลากรมหาวิทยาลัยขอนแก่น เข้าร่วมอบรมโครงการ Digital Skills 2021 ซึ่งจัดโดยฝ่ายดิจิทัล เพื่อ Upskill & Reskill พัฒนาทักษะด้านดิจิทัลให้พร้อมกับการทำงานในยุค New Normal และ Next Normal ในอนาคต

สามารถลงทะเบียนตามหัวข้อที่สนใจได้ที่