ปฏิทิน การอบรมพัฒนาทักษะดิจิทัล สำหรับบุคลากรสำนักงานอธิการบดี

รายละเอียดหัวข้อการอบรมและการลงทะเบียน