ระบบบริหารจัดการเอกสาร

งานสารบรรณ และงานสนับสนุนนโยบายผู้บริหาร

SERVICE TEAM

หนังสือรับ ส่ง อธิการบดี
sarinya

ศรินยา ศรีสุข

Sarinya Srisuk

เลขานุการ
sarinsr@kku.ac.th
043-202-001-2
095-167-1130
48600

Hatairat

หทัยรัตน์ จันทร์เพ็ง

Hatairat Junpeng

เลขานุการ
hataju@kku.ac.th
043-202-001-2
095-167-1130
48601

สุรศักดิ์ สีคังไพ

Surasak Seekangpai

เลขานุการ
surase@kku.ac.th
043-202-001-2
095-167-1137
48639

เอมอร คำศรี

Em-on Khamsri

ธุรการอธิการบดี
(ภายนอก)
aimokh@kku.ac.th
44758

สุจิตร ประสมพืช

Sujit Prasomphuech

ธุรการอธิการบดี (ภายใน)
psujit@kku.ac.th
50698

วิลัยวัลย์ เรืองธรรม

Vilaivan Ruangtham

ฐานข้อมูลหนังสือสั่งการ
vilaru@kku.ac.th
48767

ฝ่ายบริหาร/ฝ่ายโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งแวดล้อม/ฝ่ายนวัตกรรมและวิสาหกิจ
Narumol

นฤมล ศักดิ์เสรีกุล

Narumol Suksareekul

เลขานุการฝ่ายบริหาร
narusu@kku.ac.th
043-202-003
50188

Pusita

ภูษิตา ม่วงมูลตรี

Pusita Muangmultree

เลขานุการฝ่ายโครงสร้าง
พื้นฐานและสิ่งแวดล้อม
mpoosi@kku.ac.th
043-203-867
095-167-1139
50457 / 48650

อมรรัตน์ ไชยสินธุ์

Amonrat Chaiyasin

ธุรการฝ่าย
camonr@kku.ac.th
48769

ฝ่ายพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์/ฝ่ายการศึกษาและบริการวิชาการ/ฝ่ายการต่างประเทศ
Miyawadee

มิยาวดี ละครขวา

Miyawadee Lakornkha

เลขานุการฝ่ายพัฒนา
นักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์
miyano@kku.ac.th
043-202-153
095-167-1142
50464 / 48634

ปริยา โทณะพงษ์

Pariya Tonapong

เลขานุการฝ่ายการศึกษา
และบริการวิชาการ
tpariy@kku.ac.th
043-202-007
50185

Nalinee

นลินี ยังสีนาถ

Nalinee Youngseenart

เลขานุการฝ่ายการต่างประเทศ
nalinee@kku.ac.th
043-202-013
095-167-1135
48609 / 50427

ปัญญา บำรุงโชค

Panya Bumrungchock

ธุรการฝ่าย
panybu@kku.ac.th
50444

ฝ่ายดิจิทัล/ฝ่ายทรัพยากรบุคคล

อริสา จิรธชานนท์

Arisa Jirathachanon

หัวหน้างาน และเลขานุการฝ่ายดิจิทัล
arisa@kku.ac.th
043-202005
095-167-1134
42026 / 48608

Bussara

บุษรา ศุขวิเศษ

Bussara Sukwisate

เลขานุการฝ่ายดิจิทัล
busssu@kku.ac.th
043-202-005
095-167-1134
50184

Yauwalak

เยาวลักษณ์ โพธิ์หล้า

Yauwalak Polar

เลขานุการฝ่ายทรัพยากรบุคคล
yauwalak@kku.ac.th
043-202-009
095-167-1136
48653

พัชชิตา ฤทธิวงษ์

Patchita Ritthiwong

ธุรการฝ่าย
patchita@kku.ac.th
50443

ฝ่ายกิจการพิเศษ/ฝ่ายรักษาความปลอดภัย/ฝ่ายศิลปวัฒนธรรมและเศรษฐกิจสร้างสรรค์

ดวงชีวัน เพชรสังคาด

Duangcheewan Phetsugkad

เลขานุการฝ่ายกิจการพิเศษ
duanph@kku.ac.th
043-202-400
095-167-1143
50461

เปรมปรีดิ์ น้อยสุวรรณ

Preampree Noisuwan

เลขานุการฝ่ายรักษาความปลอดภัย
npream@kku.ac.th
043-202-400
095-167-1141
48632

Pitanya

พิธัญญา วัฒนบุตร

Pitanya Wattanabut

เลขานุการฝ่ายศิลปวัฒนธรรม
และเศรษฐกิจสร้างสรรค์
pitanya@kku.ac.th
043-202-323
095-167-1132
50458 / 48660

วรวิทย์ บุญจวง

Warawit Boonjung

ธุรการฝ่าย
warboo@kku.ac.th
45578

ฝ่ายวิจัยและบัณฑิตศึกษา
Wisaka

วิสาขา อุ่นศรี

Wisaka Aunsri

เลขานุการฝ่ายวิจัยและบัณฑิตศึกษา
wisakaau@kku.ac.th
043-202-011
095-167-1138
50117

ฉัตตุพร จันทิพย์

Chattupon Juntip

ธุรการฝ่าย
chatju@kku.ac.th
50462

ฝ่ายนวัตกรรมและวิสาหกิจ

ปาลภัทร ชาดี

Palapat Chardee

palach@kku.ac.th
50455

วาสนา ชาทองยศ

Wasana Chathongyod

wasach@kku.ac.th
48655

รับ-ส่งเอกสาร

นันทวดี ศรีเจริญ

Nantawadee Seecharoen

nantase@kku.ac.th
48769

อภิสิทธิ์ แก้วกันยา

Apisit Kaewkanya

apiska@kku.ac.th
48769