betterdocs-category-icon

ยุทธศาสตร์และแผน

45 articles
betterdocs-category-icon

รายงานประจำปี

11 articles
betterdocs-category-icon

แผนและการติดตามผล

7 articles
betterdocs-category-icon

รายงานผลการบริหารความเสี่ยง

10 articles
betterdocs-category-icon

รายงานผลการประเมินควบคุมภายใน

11 articles
betterdocs-category-icon

เอกสารสำคัญงานสารบรรณ

32 articles
betterdocs-category-icon

รายงานผลตามนโยบายกำกับดูแลองค์การที่ดี

6 articles
betterdocs-category-icon

งานสารบรรณ

47 articles
betterdocs-category-icon

Digital ID & Digital Docs

5 articles
betterdocs-category-icon

ขั้นตอนและคู่มืองานสนับสนุนนโยบาย

12 articles
betterdocs-category-icon

งานบริการกลาง

27 articles
betterdocs-category-icon

งานสนับสนุนนโยบายผู้บริหาร

20 articles
betterdocs-category-icon

เอกสารสำคัญงานบริการกลาง

8 articles
betterdocs-category-icon

เอกสารสำคัญงานสนับสนุนนโยบายผู้บริหาร

8 articles
betterdocs-category-icon

ขั้นตอนและคู่มืองานบริการกลาง

18 articles
betterdocs-category-icon

ขั้นตอนและคู่มืองานสารบรรณ

19 articles
betterdocs-category-icon

KM งานสารบรรณ

9 articles
betterdocs-category-icon

งานบริการยานพาหนะ

12 articles
betterdocs-category-icon

เอกสารสำคัญงานบริการยานพาหนะ

3 articles
betterdocs-category-icon

ขั้นตอนและคู่มืองานบริการยานพาหนะ

9 articles
betterdocs-category-icon

หนังสือเวียนภายในกองบริหารงานกลาง

8 articles
betterdocs-category-icon

ราชกิจจานุเบกษา

8 articles
betterdocs-category-icon

เอกสารที่เกี่ยวกับ พรบ.มข. 2558

8 articles
betterdocs-category-icon

รายงานโครงการ

2 articles
betterdocs-category-icon

KM PDPA

2 articles
betterdocs-category-icon

แบบฟอร์ม

1 article
betterdocs-category-icon

รายงานการประชุม

3 articles