หนังสือเวียนภายนอก

1649 articles

หนังสือเวียนภายใน

166 articles

ยุทธศาสตร์และแผน

45 articles

รายงานประจำปี

11 articles

แผนและการติดตามผล

7 articles

รายงานผลการบริหารความเสี่ยง

10 articles

รายงานผลการประเมินควบคุมภายใน

11 articles

เอกสารสำคัญงานสารบรรณ

28 articles

รายงานผลตามนโยบายกำกับดูแลองค์การที่ดี

6 articles

งานสารบรรณ

42 articles

Digital ID & Digital Docs

5 articles

ขั้นตอนและคู่มืองานสนับสนุนนโยบาย

12 articles

งานบริการกลาง

24 articles

งานสนับสนุนนโยบายผู้บริหาร

20 articles

เอกสารสำคัญงานบริการกลาง

8 articles

เอกสารสำคัญงานสนับสนุนนโยบายผู้บริหาร

8 articles

ประกาศทั่วไป

733 articles

ทุน

64 articles

ประชุมวิชาการ

181 articles

ยื่นข้อเสนอ

85 articles

รับสมัคร

181 articles

อบรม

388 articles

ขั้นตอนและคู่มืองานบริการกลาง

18 articles

ขั้นตอนและคู่มืองานสารบรรณ

16 articles

KM งานสารบรรณ

3 articles

งานบริการยานพาหนะ

12 articles

เอกสารสำคัญงานบริการยานพาหนะ

3 articles

ขั้นตอนและคู่มืองานบริการยานพาหนะ

9 articles

หนังสือเวียนภายในกองบริหารงานกลาง

8 articles

ราชกิจจานุเบกษา

8 articles

เอกสารที่เกี่ยวกับ พรบ.มข. 2558

8 articles

COVID-19

16 articles

รายงานโครงการ

2 articles

KM PDPA

2 articles

แบบฟอร์ม

1 article