หนังสือเวียนภายนอก

1080 articles

หนังสือเวียนภายใน

118 articles

ยุทธศาสตร์และแผน

45 articles

รายงานประจำปี

11 articles

แผนและการติดตามผล

7 articles

รายงานผลการบริหารความเสี่ยง

10 articles

รายงานผลการประเมินควบคุมภายใน

11 articles

เอกสารสำคัญงานสารบรรณ

24 articles

รายงานผลตามนโยบายกำกับดูแลองค์การที่ดี

6 articles

งานสารบรรณ

40 articles

Digital ID & Digital Docs

5 articles

ขั้นตอนและคู่มืองานสนับสนุนนโยบาย

12 articles

งานบริการกลาง

24 articles

งานสนับสนุนนโยบายผู้บริหาร

20 articles

เอกสารสำคัญงานบริการกลาง

7 articles

เอกสารสำคัญงานสนับสนุนนโยบายผู้บริหาร

8 articles

ประกาศทั่วไป

458 articles

ทุน

39 articles

ประชุมวิชาการ

118 articles

ยื่นข้อเสนอ

59 articles

รับสมัคร

131 articles

อบรม

262 articles

ขั้นตอนและคู่มืองานบริการกลาง

18 articles

ขั้นตอนและคู่มืองานสารบรรณ

15 articles

KM งานสารบรรณ

1 article

งานบริการยานพาหนะ

12 articles

เอกสารสำคัญงานบริการยานพาหนะ

3 articles

ขั้นตอนและคู่มืองานบริการยานพาหนะ

9 articles

หนังสือเวียนภายในกองบริหารงานกลาง

8 articles

ราชกิจจานุเบกษา

8 articles

เอกสารที่เกี่ยวกับ พรบ.มข. 2558

8 articles

COVID-19

14 articles

รายงานโครงการ

1 article

KM PDPA

2 articles