งานบริการกลาง

Electronic Information Center

ศูนย์ข้อมูลข่าวสารอิเล็กทรอนิกส์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

งานบริการกลาง

SERVICE TEAM

ภาสพันธ์ จิโนทา

Passpun jinota

passji@kku.ac.th
50443

วิริยา แซ่ลี้

Viriya Sae-lee

sviriy@kku.ac.th
42124