งานสารบรรณ

KKU SARABUN Online Services

บริการจองเลขหนังสือภายนอก

ส่งไฟล์หนังสือที่จองเลข

ติดตามสถานะหนังสือเสนออธิการบดีและรองอธิการบดี

งานสารบรรณ

SERVICE TEAM

จุฑารัตน์ คำหวาน

Jutharat Kamwhan

tjutharat@kku.ac.th
50752

พัชชิตา ฤทธิวงษ์

Patchita Ritthiwong

patchita@kku.ac.th
44757