งานสารบรรณ

KKU SARABUN Online Services

บริการจองเลขหนังสือภายนอก

ส่งไฟล์หนังสือที่จองเลข

ติดตามสถานะหนังสือเสนออธิการบดีและรองอธิการบดี

งานสารบรรณ

SERVICE TEAM

พัชชิตา ฤทธิวงษ์

Patchita Ritthiwong

patchita@kku.ac.th
44757