บุคลากร งานสนับสนุนนโยบายผู้บริหาร

หัวหน้างานสนับสนุนนโยบายผู้บริหาร เลขานุการฝ่ายดิจิทัล

อริสา จิรธชานนท์

Arisa Jirathachanon

arisa@kku.ac.th
043-202005
095-167-1134
42026 / 48608

เลขานุการ อธิการบดี

ศรินยา ศรีสุข

Sarinya Srisuk

sarinsr@kku.ac.th
043-202-001-2
095-167-1130
48600

เลขานุการ อธิการบดี

หทัยรัตน์ จันทร์เพ็ง

Hatairat Junpeng

hataju@kku.ac.th
043-202-001-2
095-167-1130
48601

เลขานุการ อธิการบดี

สุรศักดิ์ สีคังไพ

Surasak Seekangpai

surase@kku.ac.th
043-202-001-2
095-167-1137
48639

เลขานุการ ฝ่ายบริหาร

นฤมล ศักดิ์เสรีกุล

Narumol Suksareekul

narusu@kku.ac.th
043-202-003
50188

เลขานุการ ฝ่ายพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์

มิยาวดี ละครขวา

Miyawadee Lakornkha

miyano@kku.ac.th
043-202-153
095-167-1142
50464 / 48634

เลขานุการ ฝ่ายการต่างประเทศ

นลินี ยังสีนาถ

Nalinee Youngseenart

nalinee@kku.ac.th
043-202-013
095-167-1135
48609 / 50427

เลขานุการ ฝ่ายการศึกษาและบริการวิชาการ

ปริยา โทณะพงษ์

Pariya Tonapong

tpariy@kku.ac.th
043-202-007
50185

เลขานุการ ฝ่ายวิจัยและบัณฑิตศึกษา

วิสาขา อุ่นศรี

Wisaka Aunsri

wisakaau@kku.ac.th
043-202-011
095-167-1138
50117

เลขานุการ ฝ่ายดิจิทัล

บุษรา ศุขวิเศษ

Bussara Sukwisate

busssu@kku.ac.th
043-202-005
095-167-1134
50184

เลขานุการ ฝ่ายทรัพยากรบุคคล

เยาวลักษณ์ โพธิ์หล้า

Yauwalak Polar

yauwalak@kku.ac.th
043-202-009
095-167-1136
48653

เลขานุการ ฝ่ายโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งแวดล้อม

ภูษิตา ม่วงมูลตรี

Pusita Muangmultree

mpoosi@kku.ac.th
043-203-867
095-167-1139
50457 / 48650

เลขานุการ ฝ่ายศิลปวัฒนธรรมและเศรษฐกิจสร้างสรรค์

พิธัญญา วัฒนบุตร

Pitanya Wattanabut

pitanya@kku.ac.th
043-202-323
095-167-1132
50458 / 48660

เลขานุการ ฝ่ายรักษาความปลอดภัย

เปรมปรีดิ์ น้อยสุวรรณ

Preampree Noisuwan

npream@kku.ac.th
043-202-400
095-167-1141
48632

เลขานุการ ฝ่ายกิจการพิเศษ

ดวงชีวัน เพชรสังคาด

Duangcheewan Phetsugkad

duanph@kku.ac.th
043-202-400
095-167-1143
50461

เลขานุการ อำนายการกลาง

วิลาวัลย์ นันทสำอางค์

Wilawan Nanthasamang

wilnan@kku.ac.th
043-202-057
50053

ช่วยปฏิบัติงาน กองจัดการสาธารณูปโภค พลังงานและสิ่งแวดล้อม

จารุณี ใจซื่อ

Jarunee Jaisue

jaruja@kku.ac.th