งานบริการกลาง

ระบบแจ้งซ่อมอาคารสิริคุณากร

หากท่านพบเห็นความผิดปกติ ความเสียหายของตัวอาคารห้องทำงาน ห้องประชุม ระบบปรับอากาศ ลิฟท์ ระบบสาธารณูปโภคต่าง ๆ รวมทั้งบริเวณโดยรอบตัวอาคาร ขอความกรุณาแจ้งเรา เพื่อแก้ไข และอำนวยความสะดวกแก่ท่าน

งานบริการกลาง

คู่มือการใช้งานระบบ

งานบริการกลาง

SERVICE TEAM

ชลธิชา จิโนทา

Cholthicha Jinota

ผู้ประสานงานซ่อม
cholji@kku.ac.th
50486

ภาสพันธ์ จิโนทา

Passpun jinota

ผู้พัฒนาระบบ
passji@kku.ac.th
50443