งานสารบรรณ และงานสนับสนุนนโยบายผู้บริหาร

ระบบบริหารจัดการเอกสาร

ให้บริการรับ ส่งหนังสืออธิการบดี รองอธิการบดี และผู้ช่วยอธิการบดีของมหาวิทยาลัยขอนแก่น ทั้งแบบกระดาษ และหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ โดยการจัดการระบบงานร่วมกันระหว่างงานสารบรรณ และงานสนับสนุนนโยบายผู้บริหาร

งานสารบรรณ และงานสนับสนุนนโยบายผู้บริหาร

SERVICE TEAM

หนังสือรับ ส่ง อธิการบดี

ศรินยา ศรีสุข

Sarinya Srisuk

เลขานุการ
sarinsr@kku.ac.th
043-202-001-2
095-167-1130
48600

หทัยรัตน์ จันทร์เพ็ง

Hatairat Junpeng

เลขานุการ
hataju@kku.ac.th
043-202-001-2
095-167-1130
48601

สุรศักดิ์ สีคังไพ

Surasak Seekangpai

เลขานุการ
surase@kku.ac.th
043-202-001-2
095-167-1130
48639

ประมวล พลเชียงสา

Pramuan Pholchiangsa

ธุรการอธิการบดี (ภายนอก)
ขอเลขหนังสือภายนอก
ppromu@kku.ac.th
44758

สุจิตร ประสมพืช

Sujit Prasomphuech

ธุรการอธิการบดี (ภายใน)
psujit@kku.ac.th
50698

ฝ่ายบริหาร/ฝ่ายโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งแวดล้อม/ฝ่ายนวัตกรรมและวิสาหกิจ

นฤมล ศักดิ์เสรีกุล

Narumol Suksareekul

เลขานุการฝ่ายบริหาร
narusu@kku.ac.th
043-202-003
095-167-1132
50188

ภูษิตา ม่วงมูลตรี

Pusita Muangmultree

เลขานุการฝ่ายโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งแวดล้อม
mpoosi@kku.ac.th
043-203-867
095-167-1139
50457 / 48650

บุษรา ศุขวิเศษ

Bussara Sukwisate

เลขานุการฝ่ายนวัตกรรมและวิสาหกิจ
busssu@kku.ac.th
043-202-015
095-167-1140
50466

อมรรัตน์ ไชยสินธุ์

Amonrat Chaiyasin

ธุรการฝ่าย
camonr@kku.ac.th
48769

ฝ่ายพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์/ฝ่ายการศึกษาและบริการวิชาการ

มิยาวดี ละครขวา

Miyawadee Lakornkha

เลขานุการฝ่ายพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์
miyano@kku.ac.th
043-202-153
095-167-1142
50464 / 48634

ปริยา โทณะพงษ์

Pariya Tonapong

เลขานุการฝ่ายการศึกษาและบริการวิชาการ
tpariy@kku.ac.th
043-202-007
50185

เอมอร คำศรี

Em-on Khamsri

ธุรการฝ่าย
aimokh@kku.ac.th
50444

ฝ่ายดิจิทัล/ฝ่ายทรัพยากรบุคคล

อริสา จิรธชานนท์

Arisa Jirathachanon

หัวหน้างาน และเลขานุการฝ่ายดิจิทัล
arisa@kku.ac.th
043-202005
095-167-1134
42026 / 48608

เยาวลักษณ์ โพธิ์หล้า

Yauwalak Polar

เลขานุการฝ่ายทรัพยากรบุคคล
yauwalak@kku.ac.th
043-202-009
095-167-1136
48653

พัชชิตา ฤทธิวงษ์

Patchita Ritthiwong

ธุรการฝ่าย
patchita@kku.ac.th
50443

ฝ่ายการต่างประเทศ/ฝ่ายวิจัยและบัณฑิตศึกษา

นลินี ยังสีนาถ

Nalinee Youngseenart

เลขานุการฝ่ายการต่างประเทศ
nalinee@kku.ac.th
043-202-013
095-167-1135
48609 / 50427

วิสาขา อุ่นศรี

Wisaka Aunsri

เลขานุการฝ่ายวิจัยและบัณฑิตศึกษา
wisakaau@kku.ac.th
043-202-011
095-167-1138
50117

ฉัตตุพร จันทิพย์

Chattupon Juntip

ธุรการฝ่าย
chatju@kku.ac.th
48767

ฝ่ายกิจการพิเศษ/ฝ่ายรักษาความปลอดภัย/ฝ่ายศิลปวัฒนธรรมและเศรษฐกิจสร้างสรรค์

ดวงชีวัน เพชรสังคาด

Duangcheewan Phetsugkad

เลขานุการฝ่ายกิจการพิเศษ
duanph@kku.ac.th
043-202-400
095-167-1143
50461

เปรมปรีดิ์ น้อยสุวรรณ

Preampree Noisuwan

เลขานุการฝ่ายรักษาความปลอดภัย
npream@kku.ac.th
043-202-400
095-167-1141
48632

พิธัญญา วัฒนบุตร

Pitanya Wattanabut

เลขานุการฝ่ายการศิลปวัฒนธรรมและเศรษฐกิจสร้างสรรค์
pitanya@kku.ac.th
043-202-323
095-167-1138
50458 / 48660

ปัญญา บำรุงโชค

Panya Bumrungchock

ธุรการฝ่าย
panybu@kku.ac.th
45578

รับ-ส่งเอกสาร

วรวิทย์ บุญจวง

Warawit Boonjung

warboo@kku.ac.th
48769

ธนทัต มหินทรเทพ

Thanatat Mahintaratep

thanmah@kku.ac.th
48769

งานสารบรรณ

ระบบบริหารจัดการเอกสาร KKU DMS (ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์)

ให้บริการระบบบริหารจัดการเอกสารของมหาวิทยาลัยขอนแก่น (KKU DMS : KKU Document Management System) ซึ่งเป็นระบบรับ-ส่งเอกสารในระบบสารบรรณ ที่ใช้งานร่วมกันระหว่างผู้รับผิดชอบงานสารบรรณของทุกคณะ ทุกหน่วยงานในมหาวิทยาลัย และสามารถสืบค้นหนังสือ หนังสือสั่งการ (คำสั่ง ประกาศ ข้อบังคับ ระเบียบ) ได้โดยเลือกเข้าสู่ระบบ

งานสารบรรณ

คู่มือการใช้งานระบบ

1470399614_Social_Media.png

การทำงานระหว่าง KKU FMIS กับ KKU DMS

1470399614_Social_Media.png

การตอบกลับเอกสาร

1470399614_Social_Media.png

การส่งคำขอเข้าหน่วยงาน

1470399614_Social_Media.png

แอปพลิเคชัน KKU DMS for Messenger

1470399614_Social_Media.png

ระบบบริหารจัดการเอกสาร KKU DMS V2.5

งานสารบรรณ

SERVICE TEAM

วิลัยวัลย์ เรืองธรรม

Vilaivan Ruangtham

ฐานข้อมูลหนังสือสั่งการ
vilaru@kku.ac.th
48767

จุฑารัตน์ คำหวาน

Jutharat Kamwhan

ประสานงานระบบ
tjutharat@kku.ac.th
44757