คู่มือการจัดประชุมคณะกรรมการประจำสำนักงานอธิการบดี คู่มือการปฏิบัติงาน นางพิสมัย พวงคำ นายสุรศักดิ์ สีคังไพ