งานสารบรรณ

ระบบฝากส่งพัสดุไปรษณีย์

ให้บริการฝากส่งจดหมาย พัสดุ และไปรษณียภัณฑ์ ในนามของหน่วยงานสังกัดสำนักงานอธิการบดี ไปยังบุคลหรือหน่วยงานภายนอกมหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยช่องทางบริษัทไปรษณีย์ไทย 

งานสารบรรณ

คู่มือการใช้งานระบบ

งานสารบรรณ

SERVICE TEAM

วรวิทย์ บุญจวง

Warawit Boonjung

ผู้ประสานงานรับส่ง
warboo@kku.ac.th
48769

ภาสพันธ์ จิโนทา

Passpun jinota

ผู้พัฒนาระบบ
passji@kku.ac.th
45579