งานสารบรรณ

ระบบขอผลิตเอกสาร

บริการทำสำเนาเอกสารซึ่งมีขนาด A3 A4 และ Legal ทั้งในระบบสี และขาวดำ บริการเข้าเล่มสันกาวด้วยเจ้าหน้าที่และด้วยเครื่องอัตโนมัติ บริการเข้าเล่มแบบสันห่วง ซึ่งหน่วยงานในสังกัดสำนักงานอธิการบดีสามารถใช้บริการได้ในวงเงินค่าใช้จ่ายที่ได้รับจัดสรรในแต่ละปีงบประมาณ

งานสารบรรณ

คู่มือการใช้งานระบบ

งานสารบรรณ

SERVICE TEAM

แสวง ปาปักโข

Savang Papakkho

ผู้ผลิตเอกสาร
savapa@kku.ac.th
48792

ชวริตร มุงคุณ

Chavarit Mungkoon

ผู้ผลิตเอกสาร
chavmu@kku.ac.th
48792

พัชชิตา ฤทธิวงษ์

Patchita Ritthiwong

เลขานุการคณะกรรมการศูนย์ผลิตเอกสาร
patchita@kku.ac.th
44757

ภาสพันธ์ จิโนทา

Passpun jinota

ผู้พัฒนาระบบ
passji@kku.ac.th
50443