บุคลากร งานสารบรรณ

นักสิทธิ์ ศรีกุลชา

Naksit Srikulcha

หัวหน้างานสารบรรณ
naksri@kku.ac.th
50698

ภารกิจ ด้านธุรการผู้บริหาร

ประมวล พลเชียงสา

Pramuan Pholchiangsa

พนักงานปฎิบัติงานทั่วไป
ธุรการอธิการบดี (ภายนอก)
ppromu@kku.ac.th
44758

สุจิตร ประสมพืช

Sujit Prasomphuech

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
ธุรการอธิการบดี (ภายใน)
psujit@kku.ac.th
50698

ฉัตตุพร จันทิพย์

Chattupon Juntip

นักจัดการงานทั่วไป ชำนาญการ
ธุรการฝ่าย
chatju@kku.ac.th
48767

อมรรัตน์ ไชยสินธุ์

Amonrat Chaiyasin

พนักงานปฎิบัติงานทั่วไป
ธุรการฝ่าย
camonr@kku.ac.th
48769

เอมอร คำศรี

Em-on Khamsri

พนักงานธุรการ
ธุรการฝ่าย
aimokh@kku.ac.th
50444

ปัญญา บำรุงโชค

Panya Bumrungchock

พนักงานธุรการ
ธุรการฝ่าย
panybu@kku.ac.th
45578

พัชชิตา ฤทธิวงษ์

Patchita Ritthiwong

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
ธุรการฝ่าย
patchita@kku.ac.th
50443

ภารกิจ ด้านรับส่งเอกสารและพัสดุ

วรวิทย์ บุญจวง

Warawit Boonjung

คนงาน
รับส่งเอกสารและพัสดุ
warboo@kku.ac.th
48769

ธนทัต มหินทรเทพ

Thanatat Mahintaratep

คนงาน
รับส่งเอกสารและพัสดุ
thanmah@kku.ac.th
48769

นันทวดี ศรีเจริญ

Nantawadee Seecharoen

คนงาน
รับส่งเอกสารและพัสดุ
nantase@kku.ac.th
48769

ภารกิจ ด้านฐานข้อมูลและสารสนเทศ

ภารกิจ ด้านผลิตเอกสาร ศูนย์ผลิตเอกสาร

วิลัยวัลย์ เรืองธรรม

Vilaivan Ruangtham

พนักงานปฎิบัติงานทั่วไป
ฐานข้อมูลหนังสือสั่งการ
vilaru@kku.ac.th
48767

จุฑารัตน์ คำหวาน

Jutharat Kamwhan

นักจัดการงานทั่วไป
ดูแลระบบสารสนเทศ
tjutharat@kku.ac.th
44757

แสวง ปาปักโข

Savang Papakkho

พนักงานปฎิบัติงานทั่วไป
savapa@kku.ac.th
48792

ชวริตร มุงคุณ

Chavarit Mungkoon

คนงาน
chavmu@kku.ac.th
48792