สิทธิการลา (ลูกจ้างของมหาวิทยาลัย)

ลาป่วย (ได้รับเงิน) 15 วันทำการ

  • ลาตั้งแต่ 3 วันขึ้นไป ต้องมีใบรับรองแพทย์
  • กรณีปฏิบัติงานในปีงบประมาณแรก มีสิทธิลาป่วยโดยได้รับค่าจ้างไม่เกิน 8 วันทำการ
  • กรณีปฏิบัติงานไม่ถึง 6 เดือน ไม่อยู่ในข่ายได้รับสิทธิลาป่วยโดยรับค่าจ้าง

ลาคลอดบุตร (ได้รับเงินเดือน) 90 วันทำการ

  • ลาครั้งหนึ่งได้ไม่เกิน 90 วัน โดยไม่ต้องมีใบรับรองแพทย์
  • โดยมีสิทธิได้รับค่าจ้าง 45 วัน
  • กรณีปฏิบัติงานในปีงบประมาณแรกไม่ครบ 7 เดือน ไม่มีสิทธิได้รับค่าจ้างระหว่างลา

ลากิจ (ไม่ได้รับค่าจ้าง) 10 วันทำการ
ลาพักผ่อน (ได้รับเงินเดือน) 10 วันทำการ

  • ลาได้ไม่เกิน 10 วันทำการ
  • สะสมได้ไม่เกิน 20 วันทำการ
  • อายุงานมากกว่า 10 ปี สะสมได้ไม่เกิน 30 วันทำการ
  • กรณีปฏิบัติงานไม่ถึง 6 เดือน ไม่มีสิทธิลาพักผ่อน