บริการ appsheet

App Sheet แนะนำบริการบนระบบ google appsheet QR code AppLIST Applist Application ที่รวบรวมบริการจาก kku appsheet ไว้ในที่เดียว มีครบจบใน app เดียว FIXIT Application แจ้งปัญหาสาธารณูปโภค และ เหตุฉุกเฉิน SOS ติดเครื่องไว้อุ่นใจกว่า WORKPLACE ATTENDANCE Application ลงเวลาปฏิบัติงาน ลงเวลาได้หลากหลายสถานะการณ์ ไม่ว่าจะ ที่ ออฟฟิศ หรือ work from home หรือจะเป็น ทำงาน นอกเวลาก็ลงเวลาได้ KKU Med Cert Application ยื่นใบรับรองแพทย์ รองรับ covid-19 IT HELPDESK Application แจ้งปัญหาทาง IT และ Network Verify Profile […]

passji

August 24, 2022

เงินสนับสนุนและช่วยเหลือผู้ปฏิบัติงานในโอกาสต่างๆ

เงินช่วยเหลือการจัดงานศพตามประเพณี เงินช่วยเหลือกรณีประสบภัยพิบัติสำหรับผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย

passji

July 18, 2022

สิทธิการลา (ลูกจ้างของมหาวิทยาลัย)

ลาป่วย (ได้รับเงิน) 15 วันทำการ ลาตั้งแต่ 3 วันขึ้นไป ต้องมีใบรับรองแพทย์ กรณีปฏิบัติงานในปีงบประมาณแรก มีสิทธิลาป่วยโดยได้รับค่าจ้างไม่เกิน 8 วันทำการ กรณีปฏิบัติงานไม่ถึง 6 เดือน ไม่อยู่ในข่ายได้รับสิทธิลาป่วยโดยรับค่าจ้าง ลาคลอดบุตร (ได้รับเงินเดือน) 90 วันทำการ ลาครั้งหนึ่งได้ไม่เกิน 90 วัน โดยไม่ต้องมีใบรับรองแพทย์ โดยมีสิทธิได้รับค่าจ้าง 45 วัน กรณีปฏิบัติงานในปีงบประมาณแรกไม่ครบ 7 เดือน ไม่มีสิทธิได้รับค่าจ้างระหว่างลา ลากิจ (ไม่ได้รับค่าจ้าง) 10 วันทำการ ลาพักผ่อน (ได้รับเงินเดือน) 10 วันทำการ ลาได้ไม่เกิน 10 วันทำการ สะสมได้ไม่เกิน 20 วันทำการ อายุงานมากกว่า 10 ปี สะสมได้ไม่เกิน 30 วันทำการ กรณีปฏิบัติงานไม่ถึง 6 เดือน ไม่มีสิทธิลาพักผ่อน

passji

July 18, 2022

สิทธิการลา (พนักงานมหาวิทยาลัย)

ลาป่วย (ได้รับเงิน) 60 วันทำการ ลาตั้งแต่ 3 วันขึ้นไป ต้องมีใบรับรองแพทย์ กรณีปฏิบัติงานไม่ถึง 6 เดือน ลาได้ไม่เกิน 30 วันทำการ ลาพักผ่อน (ได้รับเงินเดือน) 10 วันทำการ ลาได้ไม่เกิน 10 วันทำการ สะสมได้ไม่เกิน 20 วันทำการ อายุงานมากกว่า 10 ปี สะสมได้ไม่เกิน 30 วันทำการ กรณีปฏิบัติงานไม่ถึง 6 เดือน ไม่มีสิทธิลาพักผ่อน ลาไปช่วยเหลือภรรยาที่คลอดบุตร (ได้รับเงินเดือน) 15 วันทำการ ลาครั้งหนึ่งได้ไม่เกิน 15 วันทำการ ลาอุปสมบทหรือลาประกอบพิธีฮัจย์ 120 วัน (ได้รับเงินเดือน) ลาได้ไม่เกิน 120 วัน (ต้องไม่เคยลามาก่อน) ต้องปฏิบัติงานมาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี ต้องเสนอหรือจัดส่งใบลาต่อผู้มีอำนาจอนุญาต ก่อนวันอุปสมบท หรือ […]

passji

July 18, 2022