คลังความรู้ PDPA

คลังความรู้ PDPA KM PDPA 2 ระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2565 พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 Explore More

tjutharat

July 7, 2022

KKU DMS

งานสารบรรณ คู่มือการใช้งานระบบ การทำงานระหว่าง KKU FMIS กับ KKU DMS การตอบกลับเอกสาร การส่งคำขอเข้าหน่วยงาน แอปพลิเคชัน KKU DMS for Messenger ระบบบริหารจัดการเอกสาร KKU DMS V2.5 งานสารบรรณ SERVICE TEAM จุฑารัตน์ คำหวาน Jutharat Kamwhan ประสานงานระบบ tjutharat@kku.ac.th 44757

tjutharat

August 27, 2021

คลังความรู้ Digital Skills

Digital Skills วิดีโออบรมย้อนหลัง การอบรมพัฒนาทักษะดิจิทัลของบุคลากรมหาวิทยาลัยขอนแก่น โครงการอบรมพัฒนาทักษะดิจิทัลสำหรับบุคลากรมหาวิทยาลัยขอนแก่น ปี 2565 https://youtu.be/zYduPwuE0XQhttps://youtu.be/97MNouVCDAshttps://youtu.be/rhPDMCG9-gghttps://youtu.be/bDlUQRCfkuEhttps://youtu.be/5AiPzl5NG9w?t=2https://youtu.be/ycLEN2ZlIQ4https://youtu.be/O9TSFuJ6Kashttps://youtu.be/QYxDS8xwjkM โครงการอบรมพัฒนาทักษะดิจิทัลสำหรับบุคลากรสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยขอนแก่น ปี 2565 โครงการอบรมพัฒนาทักษะดิจิทัลสำหรับบุคลากรสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยขอนแก่น ปี 2564 https://www.youtube.com/watch?v=QK7GeWZN61Uhttps://youtu.be/9uZr6KMB10ohttps://youtu.be/TBFoplBiuXQhttps://youtu.be/_X_7A7zlW3Q โครงการอบรมพัฒนาทักษะดิจิทัลสำหรับบุคลากรมหาวิทยาลัยขอนแก่น ปี 2564

tjutharat

July 15, 2021

อบรมพัฒนาทักษะดิจิทัลสำหรับบุคลากรสำนักงานอธิการบดี

http://icead.kku.ac.th/wp-content/uploads/2021/06/per02-sound.mp4 ดูวิดีโอการอบรมย้อนหลังได้ที่นี่ ปฏิทิน การอบรมพัฒนาทักษะดิจิทัล สำหรับบุคลากรสำนักงานอธิการบดี รายละเอียดหัวข้อการอบรมและการลงทะเบียน ลงทะเบียนได้ที่ https://kku.world/opforms ลงทะเบียนได้ที่ https://kku.world/opsite ลงทะเบียนได้ที่ https://kku.world/opdoc ลงทะเบียนได้ที่ https://kku.world/opmeeting

tjutharat

June 21, 2021

คลังความรู้งานสารบรรณ

คลังความรู้ งานสารบรรณ เอกสารสำคัญงานสารบรรณ 24 ที่ อว 660201.1.1/ว 595 ลงวันที่ 4 สิงหาคม 2564 เรื่อง เปลี่ยนแปลงแนวปฏิบัติการใช้ลายมือชื่อดิจิทัล และการจัดส่งเอกสารที่ลงลายมือชื่อดิจิทัล คำสั่งมหาวิทยาลัยขอนแก่น ที่ 6682/2564 เรื่อง มอบอำนาจให้หัวหน้าส่วนงานปฏิบัติการแทนอธิการบดี ลงนามในหนังสือมหาวิทยาลัยภายนอก ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยงานสารบรรณ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2564 ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยงานสารบรรณ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2560 ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยงานสารบรรณ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2548 ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526 บันทึกข้อความที่ ศธ 0514.1.1.1/ว 1821 ลงวันที่ 28 ธันวาคม 2561 เรื่อง แจ้งการใช้ระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. […]

tjutharat

April 29, 2021

คลังความรู้ Digital ID & Digital Documents

Digital ID & Digital Documents Digital ID & Digital Docs 5 แนวปฏิบัติการเสนอหนังสืออธิการบดี Digital ภายใน (กรณีหนังสือไม่มีเอกสารแนบให้ลงนาม) (โดย นักสิทธิ์ ศรีกุลชา) คู่มือการติดตั้ง Digital ID สำหรับเครื่อง MAC (โดย จุฑารัตน์ คำหวาน) วิธีการสร้างตรายางดิจิทัล โดย กฤษณชัย แก้วสกุลธรรม ผู้อำนวยการกองบริหารงานคณะสัตวแพทยศาสตร์ วิธีการสร้างตรายางประทับรับหนังสือแบบดิจิทัล (ไดนามิก) โดย กฤษณชัย แก้วสกุลธรรม ผู้อำนวยการกองบริหารงานคณะสัตวแพทยศาสตร์ คู่มือการปฏิบัติงาน เรื่อง มาตรฐานการจัดการหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ของมหาวิทยาลัยขอนแก่น (โดย จุฑารัตน์ คำหวาน นักจัดการงานทั่วไป กองบริหารงานกลาง) Explore More วิดีโอวิธีทำแสตมป์ ติดตั้งใน Acrobat Reader ด้วยโปรแกรม Word (โดย ภาสพันธ์ […]

tjutharat

April 26, 2021

จองห้องประชุม หน่วยประสานงาน กรุงเทพมหานคร

งานบริการกลาง จองห้องประชุม หน่วยประสานงาน กรุงเทพมหานคร บริการห้องประชุม เพื่อบริการท่านในกิจกรรมต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับภารกิจของคณะ หน่วยงาน และมหาวิทยาลัย ณ  กรุงเทพมหานคร  จองห้อง งานบริการกลาง SERVICE TEAM พลอยปภัส ภูชัยสินธุ์ Ploypapat Phuchaisin ผู้ประสานงานการจองห้อง ployji@kku.ac.th 42032 ภาสพันธ์ จิโนทา Passpun jinota ผู้พัฒนาระบบ passji@kku.ac.th 45579

tjutharat

April 16, 2021

ระบบขอใช้บริการยานพาหนะ หน่วยประสานงานกรุงเทพมหานคร

งานบริการกลาง ระบบขอใช้บริการยานพาหนะ งานประสานงานกรุงเทพมหานคร บริการรถยนต์ส่วนกลาง เพื่อบริการท่านในกิจกรรมต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับภารกิจของคณะ หน่วยงาน และมหาวิทยาลัย ณ  กรุงเทพมหานคร  จองรถ งานบริการกลาง คู่มือการใช้งานระบบ งานบริการกลาง SERVICE TEAM พลอยปภัส ภูชัยสินธุ์ Ploypapat Phuchaisin ผู้ประสานงานการจองรถ ployji@kku.ac.th 42032 ภาสพันธ์ จิโนทา Passpun jinota ผู้พัฒนาระบบ passji@kku.ac.th 45579

tjutharat

April 16, 2021
1 2 3