ระบบแจ้งซ่อมอาคารสิริคุณากร

งานบริการกลาง ระบบแจ้งซ่อมอาคารสิริคุณากร หากท่านพบเห็นความผิดปกติ ความเสียหายของตัวอาคารห้องทำงาน ห้องประชุม ระบบปรับอากาศ ลิฟท์ ระบบสาธารณูปโภคต่าง ๆ รวมทั้งบริเวณโดยรอบตัวอาคาร ขอความกรุณาแจ้งเรา เพื่อแก้ไข และอำนวยความสะดวกแก่ท่าน แจ้งซ่อม งานบริการกลาง คู่มือการใช้งานระบบ งานบริการกลาง SERVICE TEAM ดนัย เอี่ยมหงษ์เหม Danai Iamhonghem ผู้ประสานงานซ่อม danaia@kku.ac.th 50486 ภาสพันธ์ จิโนทา Passpun jinota ผู้พัฒนาระบบ passji@kku.ac.th 45579

tjutharat

February 25, 2021

ระบบสั่งผลิตเอกสาร

งานสารบรรณ ระบบขอผลิตเอกสาร บริการทำสำเนาเอกสารซึ่งมีขนาด A3 A4 และ Legal ทั้งในระบบสี และขาวดำ บริการเข้าเล่มสันกาวด้วยเจ้าหน้าที่และด้วยเครื่องอัตโนมัติ บริการเข้าเล่มแบบสันห่วง ซึ่งหน่วยงานในสังกัดสำนักงานอธิการบดีสามารถใช้บริการได้ในวงเงินค่าใช้จ่ายที่ได้รับจัดสรรในแต่ละปีงบประมาณ เข้าสู่ระบบ งานสารบรรณ คู่มือการใช้งานระบบ งานสารบรรณ SERVICE TEAM แสวง ปาปักโข Savang Papakkho ผู้ผลิตเอกสาร savapa@kku.ac.th 48792 ชวริตร มุงคุณ Chavarit Mungkoon ผู้ผลิตเอกสาร chavmu@kku.ac.th 48792 พัชชิตา ฤทธิวงษ์ Patchita Ritthiwong เลขานุการคณะกรรมการศูนย์ผลิตเอกสาร patchita@kku.ac.th 50443 ภาสพันธ์ จิโนทา Passpun jinota ผู้พัฒนาระบบ passji@kku.ac.th 45579

tjutharat

February 24, 2021

ระบบบริการยานพาหนะส่วนกลาง

งานบริการยานพาหนะ ระบบขอใช้บริการยานพาหนะส่วนกลาง บริการรถยนต์ส่วนกลางโดยมีทั้ง รถเก๋ง รถตู้ รถบัส และรถบรรทุก เพื่อบริการท่านในกิจกรรมต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับภารกิจของคณะ หน่วยงาน และมหาวิทยาลัย โดยให้บริการทั้งในเขตจังหวัด และนอกเขตจังหวัดขอนแก่น  จองรถ งานบริการยานพาหนะ คู่มือการใช้งานระบบ งานบริการยานพาหนะ SERVICE TEAM บุญมี สิมมี Boonmee Simmee ผู้ประสานงานการจองรถ boonesi@kku.ac.th 44555 ภาสพันธ์ จิโนทา Passpun jinota ผู้พัฒนาระบบ passji@kku.ac.th 45579

tjutharat

February 24, 2021

ระบบบริหารจัดการเอกสาร Service Team

ระบบบริหารจัดการเอกสาร งานสารบรรณ และงานสนับสนุนนโยบายผู้บริหาร SERVICE TEAM หนังสือรับ ส่ง อธิการบดี ศรินยา ศรีสุข Sarinya Srisuk เลขานุการ sarinsr@kku.ac.th 043-202-001-2 095-167-1130 48600 หทัยรัตน์ จันทร์เพ็ง Hatairat Junpeng เลขานุการ hataju@kku.ac.th 043-202-001-2 095-167-1130 48601 สุรศักดิ์ สีคังไพ Surasak Seekangpai เลขานุการ surase@kku.ac.th 043-202-001-2 095-167-1137 48639 ประมวล พลเชียงสา Pramuan Pholchiangsa ธุรการอธิการบดี (ภายนอก) ppromu@kku.ac.th 44758 สุจิตร ประสมพืช Sujit Prasomphuech ธุรการอธิการบดี (ภายใน) psujit@kku.ac.th 50698 วิลัยวัลย์ เรืองธรรม Vilaivan Ruangtham […]

tjutharat

February 24, 2021

ระบบบริหารจัดการเอกสาร

ระบบบริหารจัดการเอกสาร งานสารบรรณ และงานสนับสนุนนโยบายผู้บริหาร ให้บริการรับ ส่งหนังสืออธิการบดี รองอธิการบดี และผู้ช่วยอธิการบดีของมหาวิทยาลัยขอนแก่น ทั้งแบบกระดาษ และหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ เป็นการบริหารจัดการระบบงานร่วมกันระหว่างงานสารบรรณ และงานสนับสนุนนโยบายผู้บริหาร โดยมีการนำระบบ KKU DMS (Document Management System) เข้ามาใช้ร่วมกับ Google Drive สามารถติดต่อประสานงานเกี่ยวกับเอกสารที่เสนอผู้บริหารมหาวิทยาลัยได้โดยคลิก Service Team Service TEam งานสารบรรณ ให้บริการระบบบริหารจัดการเอกสารของมหาวิทยาลัยขอนแก่น (KKU DMS : KKU Document Management System) ซึ่งเป็นระบบรับ-ส่งเอกสารในระบบสารบรรณ ที่ใช้งานร่วมกันระหว่างผู้รับผิดชอบงานสารบรรณของทุกคณะ ทุกหน่วยงานในมหาวิทยาลัย และสามารถสืบค้นหนังสือ หนังสือสั่งการ (คำสั่ง ประกาศ ข้อบังคับ ระเบียบ) ได้ เข้าสู่ระบบ คู่มือการใช้งานระบบ

tjutharat

February 23, 2021

ระบบขอใช้ห้องประชุมอาคารสิริคุณากร

งานบริการกลาง ระบบขอใช้ห้องประชุมอาคารสิริคุณากร บริการห้องประชุมและห้องจัดกิจกรรมในพื้นที่ชั้น 2 ของอาคารสิริคุณากร สำหรับหน่วยงานภายในสังกัดมหาวิทยาลัยขอนแก่น จองห้อง งานบริการกลาง ตารางการใช้ห้องประจำวัน งานบริการกลาง คู่มือการใช้งานระบบ 📢 รายงานและบันทึกหน่วยโสตทัศนศึกษา งานบริการกลาง SERVICE TEAM ภาณุวัต อินทิยา Panuwat Intiya ผู้ดูแลห้องประชุม panuin@kku.ac.th 48728 สันติ จันสีหา Santi Chanseeha ผู้ดูแลห้องประชุม santch@kku.ac.th 45579 ภาสพันธ์ จิโนทา Passpun jinota ผู้พัฒนาระบบ passji@kku.ac.th 45579

tjutharat

February 22, 2021

บุคลากรงานบริการยานพาหนะ

บุคลากร งานบริการยานพาหนะ ชาตรี สิทธิ Chatree Siti หัวหน้างานบริการยานพาหนะ พนักงานปฏิบัติงานทั่วไป chatreesi@kku.ac.th 45592 บุญมี สิมมี Boonmee Simmee พนักงานขับรถยนต์ ส.2/หัวหน้าบริหารจัดการรถส่วนกลาง/รถเช่า boonesi@kku.ac.th 44555 อาคเนย์ พรมโสภณ Arkane Phromsophon นักจัดการงานทั่วไปบริหารจัดการระบบขนส่งมวลชน KST arphro@kku.ac.th 44555 วิริยา แซ่ลี้ Viriya Sae-lee นักจัดการงานทั่วไปบริหารจัดการค่าน้ำมันเชื้อเพลิง/ทุน KST sviriy@kku.ac.th 42354 ประเสริฐ ประจันนวล Prasert Prachannuan พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดกลาง ช.2 ขับรถและซ่อมบำรุง praspr@kku.ac.th 44555 พิทักษ์สิทธิ์ กันยาเยี่ยม Pitaksit Kunyayeam พนักงานขับรถยนต์ ส.2 ขับรถและซ่อมบำรุง pituka@kku.ac.th 44555 กรกฎ จันทิพย์ Korakot […]

tjutharat

February 19, 2021

บุคลากรงานสนับสนุนนโยบายผู้บริหาร

บุคลากร งานสนับสนุนนโยบายผู้บริหาร หัวหน้างานสนับสนุนนโยบายผู้บริหาร เลขานุการฝ่ายดิจิทัล อริสา จิรธชานนท์ Arisa Jirathachanon arisa@kku.ac.th 043-202005 095-167-1134 42026 / 48608 เลขานุการ อธิการบดี ศรินยา ศรีสุข Sarinya Srisuk sarinsr@kku.ac.th 043-202-001-2 095-167-1130 48600 เลขานุการ อธิการบดี หทัยรัตน์ จันทร์เพ็ง Hatairat Junpeng hataju@kku.ac.th 043-202-001-2 095-167-1130 48601 เลขานุการ อธิการบดี สุรศักดิ์ สีคังไพ Surasak Seekangpai surase@kku.ac.th 043-202-001-2 095-167-1137 48639 เลขานุการ ฝ่ายบริหาร นฤมล ศักดิ์เสรีกุล Narumol Suksareekul narusu@kku.ac.th 043-202-003 50188 เลขานุการ ฝ่ายพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ […]

tjutharat

February 19, 2021

บุคลากรงานบริการกลาง

บุคลากร งานบริการกลาง ผ่องศรี บุญสามารถ Pongsri Boonsamart หัวหน้างานบริการกลาง bpongs@kku.ac.th 45593 ภารกิจ ด้านอำนวยการกลาง พิสมัย พวงคำ Pisamai Puangkham นักจัดการงานทั่วไป ชำนาญการพิเศษ บริหารจัดการพัฒนาบุคลากร pispun@kku.ac.th 42124 จารุณี ใจซื่อ Jarunee Jaisue นักจัดการงานทั่วไป ดูแลอาคารสิริคุณากร jaruja@kku.ac.th 42149 ดนัย เอี่ยมหงษ์เหม Danai Iamhonghem เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป บริหารจัดงานบุคคล danaia@kku.ac.th 50486 สมควร พิรุณสุนทร Somkraun Pirunsontron พนักงานปฏิบัติงานทั่วไป จัดทำงบประมาณ พัสดุและครุภัณฑ์ somkpi@kku.ac.th 48763 กรรณิการ์ สุจิตรประเสริฐ Kannika Sujidpraserd พนักงานปฏิบัติงานทั่วไป ธุรการของงาน จัดทำยุทธศาสตร์และแผน kannsu@kku.ac.th 50445 ภารกิจ […]

tjutharat

February 18, 2021

บุคลากรงานสารบรรณ

บุคลากร งานสารบรรณ นักสิทธิ์ ศรีกุลชา Naksit Srikulcha หัวหน้างานสารบรรณ นักจัดการงานทั่วไป ชำนาญการ naksri@kku.ac.th 50752 ประมวล พลเชียงสา Pramuan Pholchiangsa พนักงานปฎิบัติงานทั่วไปธุรการอธิการบดี (ภายนอก) ppromu@kku.ac.th 44758 สุจิตร ประสมพืช Sujit Prasomphuech เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปธุรการอธิการบดี (ภายใน) psujit@kku.ac.th 50698 ฉัตตุพร จันทิพย์ Chattupon Juntip นักจัดการงานทั่วไป ชำนาญการธุรการฝ่ายวิจัยและบัณฑิตศึกษา chatju@kku.ac.th 50462 อมรรัตน์ ไชยสินธุ์ Amonrat Chaiyasin พนักงานปฎิบัติงานทั่วไปธุรการฝ่าย camonr@kku.ac.th 48769 พัชชิตา ฤทธิวงษ์ Patchita Ritthiwong เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปธุรการฝ่าย patchita@kku.ac.th 50443 ปัญญา บำรุงโชค Panya Bumrungchock พนักงานธุรการธุรการฝ่าย panybu@kku.ac.th […]

tjutharat

February 8, 2021
1 2