จองห้องประชุม หน่วยประสานงาน กรุงเทพมหานคร

งานบริการกลาง จองห้องประชุม หน่วยประสานงาน กรุงเทพมหานคร บริการห้องประชุม เพื่อบริการท่านในกิจกรรมต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับภารกิจของคณะ หน่วยงาน และมหาวิทยาลัย ณ  กรุงเทพมหานคร  จองห้อง งานบริการกลาง SERVICE TEAM พลอยปภัส ภูชัยสินธุ์ Ploypapat Phuchaisin ผู้ประสานงานการจองห้อง ployji@kku.ac.th 42032 ภาสพันธ์ จิโนทา Passpun jinota ผู้พัฒนาระบบ passji@kku.ac.th 45579

tjutharat

April 16, 2021

ระบบขอใช้บริการยานพาหนะ หน่วยประสานงานกรุงเทพมหานคร

งานบริการกลาง ระบบขอใช้บริการยานพาหนะ งานประสานงานกรุงเทพมหานคร บริการรถยนต์ส่วนกลาง เพื่อบริการท่านในกิจกรรมต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับภารกิจของคณะ หน่วยงาน และมหาวิทยาลัย ณ  กรุงเทพมหานคร  จองรถ งานบริการกลาง คู่มือการใช้งานระบบ งานบริการกลาง SERVICE TEAM พลอยปภัส ภูชัยสินธุ์ Ploypapat Phuchaisin ผู้ประสานงานการจองรถ ployji@kku.ac.th 42032 ภาสพันธ์ จิโนทา Passpun jinota ผู้พัฒนาระบบ passji@kku.ac.th 45579

tjutharat

April 16, 2021

ระบบแจ้งซ่อมอาคารสิริคุณากร

งานบริการกลาง ระบบแจ้งซ่อมอาคารสิริคุณากร หากท่านพบเห็นความผิดปกติ ความเสียหายของตัวอาคารห้องทำงาน ห้องประชุม ระบบปรับอากาศ ลิฟท์ ระบบสาธารณูปโภคต่าง ๆ รวมทั้งบริเวณโดยรอบตัวอาคาร ขอความกรุณาแจ้งเรา เพื่อแก้ไข และอำนวยความสะดวกแก่ท่าน แจ้งซ่อม งานบริการกลาง คู่มือการใช้งานระบบ งานบริการกลาง SERVICE TEAM ดนัย เอี่ยมหงษ์เหม Danai Iamhonghem ผู้ประสานงานซ่อม danaia@kku.ac.th 50486 ภาสพันธ์ จิโนทา Passpun jinota ผู้พัฒนาระบบ passji@kku.ac.th 45579

tjutharat

February 25, 2021

ระบบขอใช้ห้องประชุมอาคารสิริคุณากร

งานบริการกลาง ระบบขอใช้ห้องประชุมอาคารสิริคุณากร บริการห้องประชุมและห้องจัดกิจกรรมในพื้นที่ชั้น 2 ของอาคารสิริคุณากร สำหรับหน่วยงานภายในสังกัดมหาวิทยาลัยขอนแก่น จองห้อง งานบริการกลาง ตารางการใช้ห้องประจำวัน งานบริการกลาง คู่มือการใช้งานระบบ 📢 รายงานและบันทึกหน่วยโสตทัศนศึกษา งานบริการกลาง SERVICE TEAM ภาณุวัต อินทิยา Panuwat Intiya ผู้ดูแลห้องประชุม panuin@kku.ac.th 48728 สันติ จันสีหา Santi Chanseeha ผู้ดูแลห้องประชุม santch@kku.ac.th 45579 ภาสพันธ์ จิโนทา Passpun jinota ผู้พัฒนาระบบ passji@kku.ac.th 45579

tjutharat

February 22, 2021

บุคลากรงานบริการกลาง

บุคลากร งานบริการกลาง ผ่องศรี บุญสามารถ Pongsri Boonsamart หัวหน้างานบริการกลาง bpongs@kku.ac.th 45593 ภารกิจ ด้านอำนวยการกลาง พิสมัย พวงคำ Pisamai Puangkham นักจัดการงานทั่วไป ชำนาญการพิเศษ บริหารจัดการพัฒนาบุคลากร pispun@kku.ac.th 42124 จารุณี ใจซื่อ Jarunee Jaisue นักจัดการงานทั่วไป ดูแลอาคารสิริคุณากร jaruja@kku.ac.th 42149 ดนัย เอี่ยมหงษ์เหม Danai Iamhonghem เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป บริหารจัดงานบุคคล danaia@kku.ac.th 50486 สมควร พิรุณสุนทร Somkraun Pirunsontron พนักงานปฏิบัติงานทั่วไป จัดทำงบประมาณ พัสดุและครุภัณฑ์ somkpi@kku.ac.th 48763 กรรณิการ์ สุจิตรประเสริฐ Kannika Sujidpraserd พนักงานปฏิบัติงานทั่วไป ธุรการของงาน จัดทำยุทธศาสตร์และแผน kannsu@kku.ac.th 50445 ภารกิจ […]

tjutharat

February 18, 2021