เงินสนับสนุนและช่วยเหลือผู้ปฏิบัติงานในโอกาสต่างๆ

เงินช่วยเหลือการจัดงานศพตามประเพณี เงินช่วยเหลือกรณีประสบภัยพิบัติสำหรับผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย

passji

July 18, 2022

สิทธิการลา (ลูกจ้างของมหาวิทยาลัย)

ลาป่วย (ได้รับเงิน) 15 วันทำการ ลาตั้งแต่ 3 วันขึ้นไป ต้องมีใบรับรองแพทย์ กรณีปฏิบัติงานในปีงบประมาณแรก มีสิทธิลาป่วยโดยได้รับค่าจ้างไม่เกิน 8 วันทำการ กรณีปฏิบัติงานไม่ถึง 6 เดือน ไม่อยู่ในข่ายได้รับสิทธิลาป่วยโดยรับค่าจ้าง ลาคลอดบุตร (ได้รับเงินเดือน) 90 วันทำการ ลาครั้งหนึ่งได้ไม่เกิน 90 วัน โดยไม่ต้องมีใบรับรองแพทย์ โดยมีสิทธิได้รับค่าจ้าง 45 วัน กรณีปฏิบัติงานในปีงบประมาณแรกไม่ครบ 7 เดือน ไม่มีสิทธิได้รับค่าจ้างระหว่างลา ลากิจ (ไม่ได้รับค่าจ้าง) 10 วันทำการ ลาพักผ่อน (ได้รับเงินเดือน) 10 วันทำการ ลาได้ไม่เกิน 10 วันทำการ สะสมได้ไม่เกิน 20 วันทำการ อายุงานมากกว่า 10 ปี สะสมได้ไม่เกิน 30 วันทำการ กรณีปฏิบัติงานไม่ถึง 6 เดือน ไม่มีสิทธิลาพักผ่อน

passji

July 18, 2022

สิทธิการลา (พนักงานมหาวิทยาลัย)

ลาป่วย (ได้รับเงิน) 60 วันทำการ ลาตั้งแต่ 3 วันขึ้นไป ต้องมีใบรับรองแพทย์ กรณีปฏิบัติงานไม่ถึง 6 เดือน ลาได้ไม่เกิน 30 วันทำการ ลาพักผ่อน (ได้รับเงินเดือน) 10 วันทำการ ลาได้ไม่เกิน 10 วันทำการ สะสมได้ไม่เกิน 20 วันทำการ อายุงานมากกว่า 10 ปี สะสมได้ไม่เกิน 30 วันทำการ กรณีปฏิบัติงานไม่ถึง 6 เดือน ไม่มีสิทธิลาพักผ่อน ลาไปช่วยเหลือภรรยาที่คลอดบุตร (ได้รับเงินเดือน) 15 วันทำการ ลาครั้งหนึ่งได้ไม่เกิน 15 วันทำการ ลาอุปสมบทหรือลาประกอบพิธีฮัจย์ 120 วัน (ได้รับเงินเดือน) ลาได้ไม่เกิน 120 วัน (ต้องไม่เคยลามาก่อน) ต้องปฏิบัติงานมาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี ต้องเสนอหรือจัดส่งใบลาต่อผู้มีอำนาจอนุญาต ก่อนวันอุปสมบท หรือ […]

passji

July 18, 2022