ประชุมชี้แจงการดำเนินการด้านสารบรรณ ตามพระราชบัญญัติการปฏิบัติราชการทางอิเล็กทรอนิกส์

เอกสารประกอบการบรรยาย การดำเนินการตามพระราชบัญญัติการปฏิบัติราชการทางอิเล็กทรอนิกส์ โดย ผศ.ดร.เด่นพงษ์ สุดภักดี พระราชบัญญัติการปฏิบัติราชการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2565 ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฉบับที่ 3184/2565 เรื่อง ช่องทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับติดต่อมหาวิทยาลัยขอนแก่น  SOP มาตรฐานการปฏิบัติงาน การรับส่งหนังสือผ่านช่องทางไปรษณีย์ อิเล็กทรอนิกส์ : inbox@kku.ac.th

tjutharat

January 19, 2023

ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากมหาวิทยาลัยราชภัฏจอมบึง

          กองบริหารงานกลาง มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากมหาวิทยาลัยราชภัฏจอมบึง เมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2565 เวลา 13.00-16.30 น. โดยมีคณะต้อนรับจากมหาวิทยาลัยขอนแก่น  โดย ผศ.ดร.เด่นพงษ์ สุดภักดี รองอธิการบดีฝ่ายดิจิทัล เป็นวิทยากรในการบรรยาย การบริหารงานการของมหาวิทยาลัยขอนแก่นสู่มหาวิทยาลัยดิจิทัล และนำเสนอกฏหมาย เอกสาร ดิจิทัล และลายเซ็นดิจิทัล เพื่อมาใช้ในการปฏิบัติงานได้ ซึ่งเป็นสิ่งที่จะช่วยลดปัญหาการจัดเก็บเอกสารที่ซับซ้อน จะช่วยลดปัญหาของการตรวจสอบเอกสารและจะช่วยเพิ่มความปลอดภัยของการปฏิบัติงาน นอกจากนี้การใช้ลายเซ็นดิจิทัลยังช่วยเพิ่มความรวดเร็วและปลอดภัยของการปฏิบัติงานด้วย ซึ่งจะเป็นประโยชน์มากสำหรับมหาวิทยาลัยขอนแก่นในการปฏิบัติงาน           ทั้งนี้ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา ผศ.ดร.นฤมล ชูเมือง และคณะศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏจอมบึง ได้มอบของที่ระลึกเป็นการแสดงความขอบคุณให้แก่ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ซึ่งจะช่วยเพิ่มความสัมพันธ์ระหว่างมหาวิทยาลัยขอนแก่น และมหาวิทยาลัยราชภัฏจอมบึงอันดี ต่อไป ข่าว/ภาพ โดย ภาสพันธ์ จิโนทา

tjutharat

January 9, 2023

อบรมพัฒนาทักษะดิจิทัลสำหรับบุคลากรสำนักงานอธิการบดี

http://icead.kku.ac.th/wp-content/uploads/2021/06/per02-sound.mp4 ดูวิดีโอการอบรมย้อนหลังได้ที่นี่ ปฏิทิน การอบรมพัฒนาทักษะดิจิทัล สำหรับบุคลากรสำนักงานอธิการบดี รายละเอียดหัวข้อการอบรมและการลงทะเบียน ลงทะเบียนได้ที่ https://kku.world/opforms ลงทะเบียนได้ที่ https://kku.world/opsite ลงทะเบียนได้ที่ https://kku.world/opdoc ลงทะเบียนได้ที่ https://kku.world/opmeeting

tjutharat

June 21, 2021

Digital Skills 2021

ดูวิดีโอการอบรมย้อนหลังได้ที่นี่ ขอเชิญบุคลากรมหาวิทยาลัยขอนแก่น เข้าร่วมอบรมโครงการ Digital Skills 2021 ซึ่งจัดโดยฝ่ายดิจิทัล เพื่อ Upskill & Reskill พัฒนาทักษะด้านดิจิทัลให้พร้อมกับการทำงานในยุค New Normal และ Next Normal ในอนาคต สามารถลงทะเบียนตามหัวข้อที่สนใจได้ที่ Digital Process Automation : ระบบเดินทางไปปฏิบัติงานออนไลน์ Digital ID & Digital Documents การจัดการประชุมและการจัดทำเอกสารการประชุมออนไลน์ Adobe Photoshop Adobe Premiere Word Processor Microsoft Excel Intermediate Microsioft Power BI Canva ออกแบบอัจฉริยะ

tjutharat

April 1, 2021