งานสารบรรณ

คู่มือการใช้งานระบบ

1470399614_Social_Media.png

การทำงานระหว่าง KKU FMIS กับ KKU DMS

1470399614_Social_Media.png

การตอบกลับเอกสาร

1470399614_Social_Media.png

การส่งคำขอเข้าหน่วยงาน

1470399614_Social_Media.png

แอปพลิเคชัน KKU DMS for Messenger

1470399614_Social_Media.png

ระบบบริหารจัดการเอกสาร KKU DMS V2.5

งานสารบรรณ

SERVICE TEAM

จุฑารัตน์ คำหวาน

Jutharat Kamwhan

ประสานงานระบบ
tjutharat@kku.ac.th
50752