ระบบบริหารจัดการเอกสาร

งานสารบรรณ และงานสนับสนุนนโยบายผู้บริหาร

service500x500 (2)

ให้บริการรับ ส่งหนังสืออธิการบดี รองอธิการบดี และผู้ช่วยอธิการบดีของมหาวิทยาลัยขอนแก่น ทั้งแบบกระดาษ และหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ เป็นการบริหารจัดการระบบงานร่วมกันระหว่างงานสารบรรณ และงานสนับสนุนนโยบายผู้บริหาร โดยมีการนำระบบ KKU DMS (Document Management System) เข้ามาใช้ร่วมกับ Google Drive

สามารถติดต่อประสานงานเกี่ยวกับเอกสารที่เสนอผู้บริหารมหาวิทยาลัยได้โดยคลิก Service Team

งานสารบรรณ

ให้บริการระบบบริหารจัดการเอกสารของมหาวิทยาลัยขอนแก่น (KKU DMS : KKU Document Management System) ซึ่งเป็นระบบรับ-ส่งเอกสารในระบบสารบรรณ ที่ใช้งานร่วมกันระหว่างผู้รับผิดชอบงานสารบรรณของทุกคณะ ทุกหน่วยงานในมหาวิทยาลัย และสามารถสืบค้นหนังสือ หนังสือสั่งการ (คำสั่ง ประกาศ ข้อบังคับ ระเบียบ) ได้