คู่มือการปฏิบัติงาน มหาวิทยาลัยขอนแก่น
คู่มือการปฏิบัติงาน นางสาวจารุณี ใจซื่อ
งานวิจัยและพัฒนา นางสาวจารุณี ใจซื่อ
งานวิจัยและพัฒนา นางสาววิริยา แซ่ลี้
งานวิจัยและพัฒนา นายภาสพันธ์ จิโนทา นางสาวผ่องศรี บุญสามารถ นางพัชรีวรรณ ดิฐสถาพรเจริญ
งานวิจัยและพัฒนา นางพิสมัย พวงคำ นางสาวผ่องศรี บุญสามารถ นายสุรศักดิ์ สีคังไพ นางสาาวดวงชีวัน เพชรสังคาด
งานวิจัยและพัฒนา นางสาววิลาวัลย์ นันทสำอางค์
คู่มือการปฏิบัติงาน นางสาววิลาวัลย์ นันทสำอางค์
งานวิจัยและพัฒนา นางสาววิสาขา อุ่นศรี
คู่มือการปฏิบัติงาน นางจุฑารัตน์ คำหวาน