การพัฒนาระบบดิจิทัลเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพการขอใช้ห้องประชุม อาคารสิริคุณากร สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยขอนแก่น งานวิจัยและพัฒนา นายภาสพันธ์ จิโนทา นางสาวผ่องศรี บุญสามารถ นางพัชรีวรรณ ดิฐสถาพรเจริญ