งานวิจัยความสุขในการทำงานของบุคลากรกองบริหารงานกลาง สำนักงานอธิการบดี งานวิจัยและพัฒนา สาวกรรณิการ์ สุจิตรประเสริฐ, ผ่องศรี บุญสามารถ, พัชรีวรรณ ดิฐสถาพรเจริญ